Sökning: "meaningful activities"

Visar resultat 1 - 5 av 272 uppsatser innehållade orden meaningful activities.

 1. 1. Pushing Authenticity. Challenging Narratives and Performances on Women’s Subcultural Participation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Filippa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cultural sociology; subcultural theory; gender; ethnography; rave; skateboarding; authenticity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines women’s subcultural participation based on ethnographic fieldwork and 73 interviews with women within the skateboarding and rave cultures. The study explores and develops how we view female participation. LÄS MER

 2. 2. Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Naida Lindov; Josefin Lindström; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 - Pandemi; Äldre; Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa; Aktivitetsförlust; Aktivitetsutanförskap; Chefer; Occupational Therapy COVID-19; Pandemic; Elderly; Social exclusion; Loneliness; Mental illness; Occupational deprivation; Occupational alienation; Managers; Occupational Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Livet på äldreboebde : En litteraturöversikt utifrån äldre personers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lara Aroian Andersson; Simon Karlsson; [2021]
  Nyckelord :dignity; living; nursing home; older people; leva; värdighet; äldre personer; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning framgår det att sjuksköterskor upplever att det finns en brist av tid för att kunna ge äldre personer den omvårdnad han eller hon är i behov av. Det framgår även att många äldre personer är tvungna att flytta in på ett äldreboende på grund av försämrad hälsa. LÄS MER

 4. 4. Tillsammans för meningsfulla liv : En fallstudie av ett förbättringsarbete omhur förbättringsmetodiken kan bidra till meningsfulla fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariationer

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. IMPROVE (Improvement, innovation, and leadership in health and welfare)

  Författare :Amela Johansson; [2021]
  Nyckelord :Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS ; kommunal verksamhet; känsla av sammanhang KASAM; ständiga förbättringar; kvalitativ metod; kvalitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kemi för de yngsta barnen i förskolan, sker det? : Hur förskollärare integrerar ämnet kemi i den planerade undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Fransson; Veronica Prims; [2021]
  Nyckelord :Chemistry; Children; Preschool; Preschool teacher; Teaching; Barn; Förskola; Förskollärare; Kemi; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur förskollärare integrerar ämnet kemi i den planerade undervisningen för de yngsta förskole-barnen. Dataunderlaget består av projektsammanställningar från 21 förskolor i Mellansverige. LÄS MER