Sökning: "meaningful occupation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden meaningful occupation.

 1. 1. BETYDELSEN AV AKTIVITET I PENSIONSÅLDERN En systematisk litteraturöversikt med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cassandra Blomdahl; Andrea Jansson; [2021-06-02]
  Nyckelord :occupational therapy; meaningful occupation; retirement;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha ett arbete att gå till är en betydande del i mångas liv, och är en aktivitet somvanligtvis sträcker sig över en lång tidsperiod. Att gå från att vara yrkesverksam till att bliålderspensionär innebär en förändring i aktivitetslivet, där aktiviteter som tidigare fyllt vardagen ochgivit mening nu försvinner. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetsmönster och upplevd aktivitetsbalans hos individer över 70 år efter införandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad social kontakt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Sigfridsson; Johanna Vidal; [2021]
  Nyckelord :occupational therapy; social distancing; patterns of daily occupations; occupational balance; arbetsterapi; social distansering; aktivitetsmönster; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva aktivitetsmönster och upplevelse av aktivitetsbalans hos individer över 70 år efter införandet av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsad social kontakt i samband med covid-19-pandemin. Metod: Genom en kvalitativ induktiv ansats med ett strategiskt urval genomfördes 17 semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. The Faith and Actions of Greta Andrén, Missionary to the Jews of Vienna, 1938-1941

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Samuel Wenell; [2020]
  Nyckelord :Greta Andrén; Svenska Israelsmissionen; Microhistory; Mission History; Vienna; Holocaust; Deaconry; Carlo Ginzburg;

  Sammanfattning : In this Master’s thesis, I conduct a micro-historical study of deaconess and missionary Greta Andrén (1909-1971) and her work for Svenska Israelsmissionen, the Swedish Israel Mission, in Vienna during the National Socialist occupation. By examining letters as well as select publications, I try to uncover her motives and how she found meaning in her work, and how this could be seen in relation to the origins of the Mission in the Swedish Low Church awakening and certain apocalypticviews on the Jews. LÄS MER

 4. 4. Utanför tillsammans? : En allmän litteraturstudie om dagverksamheters betydelse för individer med psykiatriska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Isak Friberg; Maria Resén; [2020]
  Nyckelord :Day center; Daycare center; Psychiatric disability; Social work; Community psychiatry; Träfflokal; Träffställe; Psykiatriska funktionshinder; Socialt arbete; Socialpsykiatri;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste anledningen att personer med psykiatriska funktionshinder lämnar hemmet är för att besöka en dagverksamhet. Samtidigt kritiseras dagverksamheter för att vara stigmatiserande. Forskning inom området återger en i stora drag homogen bild av dagverksamheters betydelse för individen där positiva aspekter lyfts fram. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i stallmiljö : normer, fostran och framtid

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Elin Fridlund; [2020]
  Nyckelord :ridsport; framtida ledare; egenskaper; normer; faktorer;

  Sammanfattning : A good leadership can for example be characterized by good communication skills, inspiration, self-awareness, the ability to make decisions and a structured way of working. Previous research indicate that stable environment can be seen as a leadership school for future leaders, both in equestrian sport and other professions. LÄS MER