Sökning: "meaningfulness"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade ordet meaningfulness.

 1. 1. Hälsa och hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa : En enkätstudie med lärare i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Emma Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Health; KASAM; Pathogenic; Salutogenic; Hälsa; KASAM; Patogen; Salutogen;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvantitativ undersökning med syftet att undersöka hur synen på hälsa skiljer sig mellan yrkesverksamma idrottslärare i landet. En jämförelse gjordes också på basis mellan kön, ålder och examinationsår. LÄS MER

 2. 2. Existentiellt lidande i sen palliativ fas : En systematisk litteraturstudie utifrån vårdpersonals erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annelie Hjelm; Patrik Svedling; [2020]
  Nyckelord :caring; death; hope; human-to-human relationship; meaningfulness; responsibility; ansvar; döden; hopp; mellanmänsklighet; meningsfullhet; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: När patienter vårdas i sen palliativ fas är existentiellt lidande något som kan drabba patienterna oavsett om de vårdas på vårdavdelningar, genom hemsjukvård eller på specialiserad palliativ vårdavdelning. Detta kan innebära att de behöver få stöd och lindring i sitt existentiella lidande av vårdpersonalen då existentiella behov ska bli mötta för att dessa patienter ska erhålla en god livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens upplevelser av musik som omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alice Afzelius; Erik Sonesson; [2020]
  Nyckelord :Care staff; Dementia; Experience; Healthcare professionals; Music; Patient-centered care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en av de stora folksjukdomarna i världen och med en ökad medellivslängd insjuknar fler och fler människor varje år. Demens är en kronisk kognitiv sjukdom som resulterar i psykiska-, fysiska- och motoriska symtom. LÄS MER

 4. 4. För patienternas bästa, men hur blev det för oss? : Vårdsamordning och sjuksköterskors arbetsmiljö, en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karen Leyton; Lisa Wretmo; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; enkätundersökning; sjuksköterska; vårdsamordning; WEMS; Work environment; questionnaire survey; nurse; care coordination; WEMS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som behöver ha sin vård samordnad ökar i takt med att befolkningen blir äldre. De har ofta komplicerade vård- och omsorgsbehov som kräver att olika aktörer samverkar. För vårdpersonal innebär detta högre krav på effektivitet för att uppnå tillfredsställande arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Att orka – eller inte orka? : En flermetodsstudie om elevers motivation och åtgärder för att öka den

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Amir Champari; [2020]
  Nyckelord :PBL; Problem Based Learning; Education; Motivation; The Revised Two Factor Study Process Questionnaire; Student Engagement Survey; Meaningfullness; Motivation; PBL; verklighetsbaserat lärande; meningsfullt lärande; didaktik;

  Sammanfattning : I detta utvecklingsarbete studerade författaren en årskurs två klass i en gymnasieskola skola i Helsingborg. Författaren har försökt öka motivationen för elevernas egna lärande under en egen konstruerad och hållen lektionsplanering. LÄS MER