Sökning: "med tiden som hävstång"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden med tiden som hävstång.

 1. 1. Outlier-Robust Dynamic Portfolio Optimization based on Bear-Bull-Regimes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Emil Eliasson; Linus Hamlin; [2018]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The work in this thesis is meant to improve an existing algorithm described in Nystrup (2017). As the original model uses a normal distribution to approximate the daily logarithmic returns, the authors of this thesis aim to improve the approximation by using Student’s t-distribution which may be a better approximation of financial data. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan Private Equity-process bolag och traditionella bolag -Vilka bolagsrationalitet har bäst överlevnadsförmåga på lång sikt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Häggqvist; Sanna Ohde; [2017-08-08]
  Nyckelord :Lönsamhet; räntabilitet på eget kapital; räntabilitet på sysselsatt kapital; hävstång; Private Equity; bolagsrationalitet; kapitalstruktur;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka vilken bolagsrationalitet som är mestlönsam på lång sikt. Det vill säga vilken bolagsrationalitet som har bästöverlevnadsförmåga.Metod: Studien genomförs ur en kvantitativ metod med en longitudinell design. LÄS MER

 3. 3. En studie av börshandlade investeringsprodukter :  

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kristofer Makomaski; [2011]
  Nyckelord :Börshandlade investeringsprodukter; finansiella instrument; hävstång; avkastning;

  Sammanfattning : Utbudet av börshandlade investeringsprodukter och finansiella instrument har utökats kraftigt under de senaste åren. Många av dessa är relativt nya och det skapas ständigt nya, komplexa produkter och instrument. LÄS MER

 4. 4. Fastigheter som säkerhet - en studie av kapitalstruktur i fastighetsbolag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niclas Zackrisson; Magnus Johansson; Marcus Andréasson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En av uppsatsförfattarna har tidigare skrivit en uppsats kring motiv till förvärv av egna aktier i fastighetsbolag. Det framkom i studien att soliditetsnivån sedan föregående fastighetskris sjunkit drastiskt i svenska noterade fastighetsbolag. LÄS MER