Sökning: "medarbetares krav chefer"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden medarbetares krav chefer.

 1. 1. Arbetslivets galenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Jennifer Hedström; Mathilda Forsell; [2023]
  Nyckelord :Chefer; Hälsa; Ohälsa; Välbefinnande; Arbetsrelaterad ohälsa; KASAM; Krav-Kontroll-Stöd-modellen och Kulturella dimensioner.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Anställdas välbefinnande är betydelsefullt för organisationens produktivitet och effektivitet. Arbetets takt och karaktär förändras till följd av förhöjda krav och riskfaktorer, vilket utmanar anställdas hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. HR-transformation: Det värdeskapande HR-arbetet? : En HR-transformation ur två perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Frida Axelsson; Jennifer Fix Olsson; [2023]
  Nyckelord :HR-transformation; shared service; reorganization; and effects of HR- transformation; HR-transformation; shared service; omorganisering och effekter av HR- transformation;

  Sammanfattning : Human Resources arbetet har präglats av ständiga förändringar och ställt krav på organisationers anpassning till utvecklingen vilket främst skett genom framtagna modeller. Konceptet HR-transformation och modellen shared service har fått stort genomslag i Sverige där fokuset varit på att centralisera och effektivisera HR-arbetet. LÄS MER

 3. 3. Praktiska tillämpningar av hållbart ledarskap  inom en organisation i logistikbranschen : En kvalitativ undersökning av hur hållbart ledarskap används inom en organisation i praktiken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lovisa Zederfeldt; Amanda Åkesson; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable leadership; leadership idea; organization; translation; ideas; interpretation.; Hållbarhet; hållbart ledarskap; ledarskapsidé; organisation; översättning; idéer; tolkande.;

  Sammanfattning : I takt med nya förhållningsätt och organisatoriska krav, förväntas ett ansvarstagande av organisationer gällande den hållbara utvecklingen. Nya idéer uppstår, översätts och fastställs inom det organisatoriska sammanhanget för att upprätthålla ett hållbarhetsarbete. LÄS MER

 4. 4. Flexibelt arbete och arbetsmiljöarbete : En intervjustudie om chefers upplevelser av att leda psykosocialt arbetsmiljöarbete när medarbetare arbetar flexibelt

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Erika Lantz; [2023]
  Nyckelord :Flexible work; psychosocial-work-environment-work; managers; Flexibelt arbete; psykosocialt arbetsmiljöarbete; chefer;

  Sammanfattning : Problemformulering: Flexibelt arbete har blivit allt vanligare i arbetslivet, vilket innebär att enskilda medarbetare har ökat inflytande över när, var och hur de utför sitt arbete. Flexibelt arbete har visats kunna påverka medarbetares psykosociala arbetsmiljö såväl positivt som negativt vilket gör att tillväxten av flexibelt arbete ställer högre krav på- och bidrar till nya utmaningar för chefer, inte minst vad gäller det psykosociala arbetsmiljöarbetet. LÄS MER

 5. 5. Avvikelser – en källa till förbättring : Hur man använder sig av avvikelser och tar del av medarbetares förbättringsförslag för att förbättra sin verksamhet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kommunikation, kvalitetsteknik och informationssystem (2023-)

  Författare :Carin Melin; [2023]
  Nyckelord :Deviations; deviation management; continuous improvements; improvement suggestions; Avvikelser; avvikelsehantering; ständiga förbättringar; förbättringsförslag;

  Sammanfattning : En central del i patientsäkerhetsarbetet inom hälso- och sjukvård är att personalen rapporterar risker och avvikelser som upptäcks i verksamheten. En avvikelse är ett faktum när verksamheten inte når upp till satta mål och krav utifrån lagar, föreskrifter och beslut och kan vara allt från småstrul som tar tid från patientarbete till en allvarlig skada som inträffar (SOSFS 2011:9) Att ständigt arbeta med förbättringar är ett måste för att anpassa verksamheten utifrån nya uppkomna behov krav och förutsättningar. LÄS MER