Sökning: "medarbetarperspektiv."

Visar resultat 1 - 5 av 330 uppsatser innehållade ordet medarbetarperspektiv..

 1. 1. I skuggan av en pandemi… : Har distansarbete kopplat till pandemin skapat mer “worklife balance” eller har det resulterat i ett mer gränslöst arbete? - En kvantitativ studie ur ett medarbetarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Nicklasson; Emelie Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; arbetsvetenskap; ledarskap; worklife balance; arbetsmiljö; distansarbete;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to investigate how employees have experienced telework during covid 19. All people around the world were affected and still are today in different ways of the largest virus infection to date in modern times where healthcare was one of the activities most heavily burdened. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av kollegiala relationer i förskolan : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Joanna Feurst; Felicia Nelinder; Evelina Saarinen; [2022]
  Nyckelord :collegial learning; preschool teachers; SOC; social health; social support; sociocultural perspective; work teams; arbetslag; förskollärare; KASAM; kollegialt lärande; social hälsa; socialt stöd; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Ständiga samhällsförändringar berör förskolans arena i form av förändringar i arbetssätt, läroplan samt ökade kvalitetskrav. Samtidigt är aspekten kring huruvida dessa omställningar påverkar förskollärarnas tillgång till resurser, social gemenskap och kollegialt lärande tämligen outforskad. LÄS MER

 3. 3. Strukturella förändringar kring arbetslivets gränser : En kvalitativ fallstudie om hur förändringar i arbetslivets rutiner, regler och roller kan förstås ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonna Sjöberg; Sofia Olander; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Datum: 2021-05-30 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hpI nstitution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet Författare: Sofia Olander (97/04/06), Jonna Sjöberg (98/08/11) Titel: Strukturella förändringar kring arbetslivets gränser - En kvalitativ fallstudie om hur förändringar i arbetslivets rutiner, regler och roller kan förstås ur ett medarbetarperspektiv Handledare: Magnus LinderströmNyckelord: Strukturella förändringar, rutiner, ansvar, självständighet, krav och förväntningar Forskningsfrågor: Hur upplever medarbetare struktureringen av roller och rutiner i arbetslivets transformation? Syfte: Syftet med studien är att genom en fallstudie skapa djupare förståelse för hur arbetslivets strukturella förändringar kan förstås och analyseras ur ett medarbetarperspektiv Metod: Kvalitativ fallstudiemetodik, explorativ forskningsansats, semistrukturerade intervjuer, tematisk analys, narrativ framställning. Slutsats: Arbetslivets rutiner, regler och normer är idag mer anpassningsbara för föränderliga strukturer. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation eller resultat : En kvalitativ studie om synen på kvinnligt och manligt ledarskap inom verkstadsindustrin

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sandra Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Gender; leadership; organizational culture; stereotypes; manufacturing industry; Kön; ledarskap; organisationskultur; stereotyper; verkstadsindustri;

  Sammanfattning : I debatten om ökad jämställdhet på arbetsmarknaden diskuteras möjligheten till att nå ledande positioner, endast 32 % av ledande poster i den privata sektorn fylls av en kvinna. Människors uppfattningar och normer skapar tillsammans organisationskulturen vilket har stor påverkan på ett företags utveckling. LÄS MER

 5. 5. Motivation och ansvarstagande för lärande på den hybrida arbetsplatsen. En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helén Selstam; Michelle Persson; [2022]
  Nyckelord :Ansvar; hybrid; lärande; medarbetare; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för medarbetarnas motivation och ansvarstagande för lärande på den hybrida arbetsplatsen. Studien utfördes med hjälp av en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt perspektiv. Sju respondenter har intervjuats. En semistrukturerad intervjuguide skapades för syftet. LÄS MER