Sökning: "medarbetarprofil"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet medarbetarprofil.

  1. 1. Lärande och kompetens inom sågverksindustrin : Om du inte kan något annat kan du alltid få jobb på sågen

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

    Författare :Maria Nilsson; [2013]
    Nyckelord :Organisatoriskt lärande; kompetens; kompetensutveckling; medarbetarprofil; utbildningsnivå; sågverksindustrin.;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärande och kompetens inom sågverksindustrin. Forskningsansatsen utgick från en konstruktivistisk och tolkningsinriktad ontologisk- respektive epistemologisk grundsyn. För insamling av empiriskt material valdes den kvalitativa forskningsintervjun. LÄS MER