Sökning: "medberoende förhållande"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden medberoende förhållande.

 1. 1. Min förälder är en missbrukare : En kvalitativ studie om att vara ett vuxet barn till missbrukande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Johanna Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Addiction; children of alcoholics; dysfunctional relationships; children of addicts; pattern; codependent relationships; Missbruk; barn till alkoholister; dysfunktionella relationer; barn till missbrukare; mönster; medberoende förhållande;

  Sammanfattning : Abstract                                                                            Ord: 14896     Title: My parent is an addict   A qualitative study about being a grown up child to addict parents.     Author: Johanna Lundgren     The purpose of the study was to investigate how adult daughters of addicts experienced their childhood and how they experienced being affected as children and adults. LÄS MER

 2. 2. Styrningsmentalitet i anhörigsverige : En kritisk granskning av styrdokument för anhörigstöd med inriktning på anhöriga till närstående med beroendeproblem

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Berglund; [2016]
  Nyckelord :Anhörig; Anhörigperspektiv; Anhörigstöd; Anhörigomsorg; Omsorgsansvar; Medberoende; Beroende; Missbruk; Beroendevård; Perspektivanalys; Välfärdsstyrning; Governmentality; Styrningsmentalitet; Responsibilisering; Autonomi; Styrningsteknik; Kategorisering; Politisk rationalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om anhörigstöd genom att kritisk granska hur anhöriga till närstående med beroendeproblem konstrueras i lagstiftning och styrdokument för anhörigstöd och hur detta påverkar rätten till, och utformningen av, anhörigstöd. Studien har genomförts med en deduktiv governmentalityansats, ett perspektiv som kännetecknas av ett intresse för hur statens styrningsmentalitet, rationalitet och tekniker för styrning medieras via olika former av lagstiftning, policydokument och operativa riktlinjer. LÄS MER

 3. 3. Allt skulle vara så perfekt : Om kvinnor som levt med en partner med missbruksproblematik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Madeleine Annerhäll; Mia Videfur; [2015]
  Nyckelord :Co-dependency; addiction; women; social pedagogy; social work.; Medberoende; missbruk; kvinnor; socialpedagogik; socialt arbete.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur kvinnor som levt med en partner med missbruksproblematik beskrev sin situation. Studien har haft en kvalitativ ansats och den valda metoden i undersökningen var semistrukturerade intervjuer där fem kvinnor deltog. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie : Av hur några anhörigas liv till missbrukaren kan upplevas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Malin Johansson; Mirna Mneimné; [2008]
  Nyckelord :Anhörig; Missbrukaren; Beroende; Medberoende;

  Sammanfattning : Att leva som anhörig till missbruk antar vi inte är lätt, då den anhörige ses som en ”grupp” människor, som vi tror ”glöms” bort på ett eller annat sätt när man talar om missbruk/missbrukare. Vi vet att anhöriga är en stor grupp, som lever kring varje missbrukare, det kan röra sig om fem stycken anhöriga kring en missbrukare. LÄS MER