Sökning: "medbestämmandeteori"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet medbestämmandeteori.

  1. 1. ”Jag får försöka tills det går”

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Erika Bettinger; Malin Jonsson; [2021-02-08]
    Nyckelord :motivation; grundsärskolan; elevperspektiv; sociokulturella perspektiv; KASAM; medbestämmandeteori;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom elevperspektiv synliggöra faktorer som främjar elevers drivkraft och motivation till skolarbete och lärande i grundsärskolan årskurs 7-9. Forsknings-frågor: Vad anser eleverna ger dem motivation i sin skolvardag? Vilka inre och yttre faktorer lyfter eleverna fram som betydelsefulla för sin motivation i undervisningen? Vilken betydelse anser eleverna att lärare har för deras motivation och lärande? Teori: Teoretisk inramning för studien är sociokulturella perspektiv på lärande. LÄS MER