Sökning: "medborgarbudget"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet medborgarbudget.

 1. 1. Avsikter och ambitioner med medborgarbudgetering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Allert; Kevin Lindblom; [2020-02-04]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgarbudget; deliberativ demokrati; idealistiska perspektiv; kritiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen studerar två fall av medborgarbudgetering i Göteborgs stad medsyftet att undersöka hur stadsdelsnämnderna avser demokratisera områdena.Teori: Teoriramen består av två idealtyper av medborgardialog som utgörs av ettidealistiskt perspektiv och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Medborgarbudget : en del av demokratiseringsprocessen

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Jennifer Cronborn; [2015]
  Nyckelord :medborgardeltagande; medborgarbudget; medborgarinflytande; direktdemokrati; empowerment;

  Sammanfattning : Runt om i svenska kommuner kan vi se att glappet mellan beslutfattare och medborgare ökar och hur medlemsantalet i politiska partier och ideella organisationer minskar. Detta sker parallellt med ökad arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap i samhället vilket bland annat är en konsekvens av ökade klyftor. LÄS MER

 3. 3. Demokratisk innovation eller ett spel för gallerierna? : En demokratiteoretisk utvärdering av Participatory Budgeting i en svensk kommun

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Participatory Budgeting; institutional design; democracy; participation; political science; deliberative democracy; democratic goods; local democracy; participative democracy; political participation; budgeting; e-democracy; youth participation; medborgarbudget; institutionell design; demokrati; medborgardialog; statsvetenskap; kommun; deliberativ demokrati; ideal; skl; kommuner; lokal demokrati; e-demokrati; inkludering; folklig kontroll; transparens; svensk politik; kommunal demokrati; samtalsdemokrati; mellanvalsdemokrati; politiskt deltagande; ungdomsdelaktighet; legitimitet; stadsplanering; stadsbyggnad; kommunpolitik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the institutional design of Participatory Budgeting (PB) in Sweden and how the design may contribute to realize central democratic goods. The study records the different PB experiences in Sweden and focuses on one particular case, which is the only case that successfully qualifies as a genuine PB-process according to international standards and definitions. LÄS MER

 4. 4. Open Innovation inom offentlig förvaltning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofie Allander; Robin Sandberg; [2013]
  Nyckelord :Open Innovation; process; offentlig förvaltning; medborgardialog; medborgarbudget; faktorer; plattformar; kartläggning;

  Sammanfattning : Open Innovation är ett relativt nytt arbetssätt som innebär att organisationer tar in extern kunskap med syftet att utveckla interna processer och vidga den egna kompetensen. Studien utgår ifrån ett kvalitativt perspektiv där relevanta teorier hämtats ifrån tryckt litteratur, vetenskapliga artiklar samt empiri som består av en omvärldsanalys samt intervjustudie med ett antal individer med varierande kunskap inom områdena; Open Innovation samt medborgardialog kopplat till offentlig förvaltning. LÄS MER