Sökning: "medborgardialog"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet medborgardialog.

 1. 1. Hur barriärer tar form i relation till parker : En kvalitativ studie av Scaniaparken och Cronhielmsparken i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :My Svensson; Aida Chentieva Cirak; [2023]
  Nyckelord :Barriers; Justice; Qualitative parks; Citizen dialogue; Social meeting places; Access; Accessibility; Attraction; Barriärer; Rättvisa; Kvalitativa parker; Medborgardialog; Sociala mötesplatser; Tillgång; Tillgänglighet; Attraktion;

  Sammanfattning : Parker som är av god kvalitet har blivit allt mer viktigare i stadsplanering. Att ha möjlighet till vistelse av en kvalitativ park har visat sig vara en bidragande faktor till en mer jämlik folkhälsa. Forskning pekar på att en park som innehar mycket barriärer brister i besöksvänlighet. LÄS MER

 2. 2. Det goda mötets demokrati : En fallstudie om medborgardialog, deltagande och tillit i Gislaveds kommun

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Gabrielsson; [2022]
  Nyckelord :kommun; medborgardialog; deltagardemokrati; tillit;

  Sammanfattning : Hur ser en kommun på medborgardialog? Sammanfaller det med medborgarnas syn? Och gör det någon skillnad när det kommer till tilliten till kommunen om individen deltar jämfört med den som inte gör det?  Dessa är frågor som denna studie ämnar svara på, och syftet blir därför tudelat. I första steget beskrivs hur medborgardialoger I Gislaveds kommun presenteras I officiella texter och dokument. LÄS MER

 3. 3. 3D för allmänheten : En kvalitativ studie om hur 3D-kartor påverkar användbarheten och förståelsen hos allmänheten i medborgardialoger inom samhällsbyggnadsprocessen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ron Zendeli; Olle Åkerman; [2022]
  Nyckelord :Usability; Process Virtualization Theory PVT ; citizen dialogue; building process; 3D; Användbarhet; Process Virtualization Theory PVT ; medborgardialog; samhällsbyggnadsprocessen; 3D;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen har beslutat om en strategi för IT-politiken, där målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Dessa möjligheter kommer öppna upp för en enklare vardag för privatpersoner och företag. LÄS MER

 4. 4. Från monolog till dialog : En kvalitativ textanalys av Luleå kommuns hantering av Framtidens skola och den fortsatta förändringen av skolstrukturen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Olivia Edman; [2022]
  Nyckelord :Deliberation; medborgardialog; demokratisk förändring; skolpolitik; representation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka i vilken utsträckning Luleå kommun använt sig av deliberativa demokratiteoretiska principer vid hanteringen av kommunens förändring av skolstrukturen. Med hjälp av deliberativ demokratiteori analyseras material relaterat till utredningarna år 2016 och 2022 för att få svar på hur väl kommunens agerande och yttranden stämmer överens med teorins ideal. LÄS MER

 5. 5. Multikriterie-analys med hjälp av medborgardialog : En studie för lokalisering av havsbaserad vindkraftpark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Anton Engström; Marcus Kallio; [2022]
  Nyckelord :GIS; multicriteria analysis; communicative planning; offshore wind power; rank sum weights; GIS; multikriterie-analys; kommunikativ planering; havsbaserad vindkraft; rank sum weights; medborgardialog;

  Sammanfattning : Rådande situation med klimatförändringar och oroligheter i Europa kräver åtgärder för att kunna skifta från fossila bränslen och energikällor till mer hållbara alternativ. Elförbrukningen väntas öka signifikant i Sverige och ett alternativ för att tillgodose hållbar energi och klimatmål är utvecklingen av vindkraft. LÄS MER