Sökning: "medborgardialog"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet medborgardialog.

 1. 1. Medborgardialoger – demokratisering för politisk jämlikhet? : En fallstudie av medborgardialoger i två svenska kommuner som uttryck av deliberativ demokrati

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Julia Lundin; [2021]
  Nyckelord :Political participation; political equality; citizen dialogues; municipalities; deliberative de-mocracy; local democracy; inclusion; participation; argumentation; transparency; decision-making influence.; Politiskt deltagande; politisk jämlikhet; medborgardialoger; kommuner; deliberativ demo-krati; lokal demokrati; inkludering; deltagande; argumentation; transparens; beslutspåver-kan.;

  Sammanfattning : Rätten till politisk delaktighet skapar möjligheter för medborgare att göra anspråk på sina mänskliga rättigheter, och därmed möjliggör för medborgare att påverka sina levnadsförhållanden. Frånvaron av möjligheter till att delta och att kunna påverka beslut är därmed ett betydande rättighetsproblem. LÄS MER

 2. 2. Medborgardeltagande i kristid : Om medborgardeltagandets omställning i samhällsplaneringen under covid-19-pandemin.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Wilma Olsson; Kenny Rundh; [2021]
  Nyckelord :covid-19; public participation; readjustment; democracy; digitalization; covid-19; medborgardeltagande; medborgardialog; samhällsplanering; omställning; demokrati; digitalisering;

  Sammanfattning : I spåren av covid-19-pandemin har det på global såväl som lokal nivå debatterats om pandemins konsekvenser och inskränkningar på demokratiska principer. Demokratiska rättigheter för medborgardeltagande som demonstrationer, politiska debatter och att rösta i val har genom pandemin begränsats och genomförs i största möjliga mån på distans genom digital teknik. LÄS MER

 3. 3. En offentlig mötesplats – en jämlik mötesplats? : En kvalitativ studie om den fysiska planeringen av jämlika mötesplatser i Linköpings kommun

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Sofia Jonsson; Anastasiya Savchenko; [2021]
  Nyckelord :spatial planning; social sustainability; equal public spaces; fysisk planering; social hållbarhet; jämlika mötesplatser;

  Sammanfattning : Despite the value of public spaces for creating greater social cohesiveness, they risk not being prioritized in urban planning. This thesis aims to investigate the role of public spaces for a social sustainable urban development, focusing on equality in Linköping. LÄS MER

 4. 4. Covid-19 pandemins påverkan på medborgardialogen : Ett arbete om förändrade möjligheter till kommunikation

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Lovisa Bohlin; [2021]
  Nyckelord :Citizen dialogue; politic participation; physical planning; Covid-19 pandemic; digitization; Medborgardialog; politiskt deltagande; fysisk planering; covid-19 pandemin; digitalisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om människors inflytande i kommunal planeringoch hur detta har påverkats av covid-19 pandemin. Frågan är viktig ur ett större perspektiv då förutsättningarna för ett socialt hållbart samhälle bygger på jämställdhet, jämlikhet och delaktighet i samhällets utveckling, vilket kan påverkas av pandemins restriktioner. LÄS MER

 5. 5. Konflikten mellan samhällets regleringar och individens frihet : En fallstudie om parkeringsnormen som planeringsverktyg och styrmedel i tre kommuners parkeringspolicys

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Hamrén; [2021]
  Nyckelord :parkeringsnorm; urbanisering; markytor; biltrafik; hållbar utveckling; kommunal planering; medborgardialog; styrmedel; planeringsverktyg; mobilitetsåtgärder;

  Sammanfattning : Pågående klimatförändringar och en ökad urbanisering är en utmaning inom den fysiska planeringen. För att effektivisera användandet av markytor och samtidigt minska klimatförändringarna, behöver biltrafiken reduceras eftersom det tar upp många stora ytor samt leder till höga utsläppsnivåer. LÄS MER