Sökning: "medborgardialog"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet medborgardialog.

 1. 1. Avsikter och ambitioner med medborgarbudgetering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Allert; Kevin Lindblom; [2020-02-04]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgarbudget; deliberativ demokrati; idealistiska perspektiv; kritiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen studerar två fall av medborgarbudgetering i Göteborgs stad medsyftet att undersöka hur stadsdelsnämnderna avser demokratisera områdena.Teori: Teoriramen består av två idealtyper av medborgardialog som utgörs av ettidealistiskt perspektiv och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. E-deltagande för en mer jämlik medborgardialog : En fallstudie av Klintehamn 2030:s dialogprocess

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ebba Sidh; [2020]
  Nyckelord :e-deltagande; medborgardialog; digital dialog; demokrati; Gotland;

  Sammanfattning : Det politiska deltagandet ser olika ut mellan geografiska områden såväl som mellan individer. Samtidigt har vi blivit digitala medborgare. Fältet för forskning om e-deltagande i en svensk kontext är ännu inte så utbrett, här hittar uppsatsen sitt syfte. LÄS MER

 3. 3. Deltagardemokratins påverkan på det regionala beslutsfattandet - En fallstudie av Region Skånes arbete med medborgardialog

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Carlström; [2020]
  Nyckelord :medborgardialog; deltagardemokrati; representativ demokrati; beslutsfattande; Region Skåne; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is no given answer to the question how participatory democracy activities affects the representative democracy. However, in an attempt to answer the question, this thesis use theories about democracy, influence of participatory activities and the roles of politicians in order to examine how citizen dialogues affects the decision making of politicians in Region Skåne (Sweden). LÄS MER

 4. 4. Medborgardialog i planeringsprocessen för utveckling av Arvika hamn - Verktyg för demokratiskt inflytande eller för legitimering av redan tagna beslut?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Moa Andersson; [2019-08-12]
  Nyckelord :Medborgardialog; governmentality; rationalitet; rätten till staden; Arvika kommun;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån ett governmentality-perspektiv undersöka medborgardialogen i Arvika kommun för att urskilja tendenser gentemot rationaliteterna decentraliserad deliberativ demokrati och urban neoliberalism, samt vad detta innebär för invånares rätt till staden. Studien ämnar därigenom att bidra med ökad kunskap till forskningsfältet om vid vilka premisser medborgardialogen kan bidra till ökad delaktighet och inkludering. LÄS MER

 5. 5. Medborgardialoger för jämlikt deltagande? En jämförande fallstudie om implementeringen av SKL:s riktlinjer i kommunerna Botkyrka och Lidingö

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Homander; Annie Fjelner Collins; [2019]
  Nyckelord :Medborgardialog; socioekonomisk jämlikhet; politisk jämlikhet; deltagande; deliberativ demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medborgardialoger blir en allt vanligare metod för att stärka den representativa demokratin och uppmuntra till aktivt politiskt deltagande. Trots den allt större spridningen av metoden har den kritiserats för att potentiellt kunna öka den politiska ojämlikhet som finns mellan grupper i samhället. LÄS MER