Sökning: "medborgardialog"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet medborgardialog.

 1. 1. Medborgardialog i planeringsprocessen för utveckling av Arvika hamn - Verktyg för demokratiskt inflytande eller för legitimering av redan tagna beslut?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Moa Andersson; [2019-08-12]
  Nyckelord :Medborgardialog; governmentality; rationalitet; rätten till staden; Arvika kommun;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån ett governmentality-perspektiv undersöka medborgardialogen i Arvika kommun för att urskilja tendenser gentemot rationaliteterna decentraliserad deliberativ demokrati och urban neoliberalism, samt vad detta innebär för invånares rätt till staden. Studien ämnar därigenom att bidra med ökad kunskap till forskningsfältet om vid vilka premisser medborgardialogen kan bidra till ökad delaktighet och inkludering. LÄS MER

 2. 2. Medborgardialoger för jämlikt deltagande? En jämförande fallstudie om implementeringen av SKL:s riktlinjer i kommunerna Botkyrka och Lidingö

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Homander; Annie Fjelner Collins; [2019]
  Nyckelord :Medborgardialog; socioekonomisk jämlikhet; politisk jämlikhet; deltagande; deliberativ demokrati; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medborgardialoger blir en allt vanligare metod för att stärka den representativa demokratin och uppmuntra till aktivt politiskt deltagande. Trots den allt större spridningen av metoden har den kritiserats för att potentiellt kunna öka den politiska ojämlikhet som finns mellan grupper i samhället. LÄS MER

 3. 3. Etablering av medborgardialog kring smart mobilitet : En explorativ studie om medborgardialogens inverkan på människans inställning till digitala innovationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design; Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Kajsa Rask; Madeleine Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Citizen dialogue; e-participation; sharing economy; smart city; smart mobility; carpool; autonomous cars; Medborgardialog; e-participation; delningsekonomi; smart city; smart mobilitet; bilpool; autonoma fordon;

  Sammanfattning : The purpose of our thesis was to examine citizens' attitude in a smaller city to new digital innovations, specifically autonomous vehicles and carpools, as well as opinions about citizens' participation. Through a web-based questionnaire, which was distributed on social media, as well as a discussion group on Facebook, an understanding was formed about the human acceptance, motivation factors, views and mobility habits. LÄS MER

 4. 4. Hur deltagardemokratiska är e-förslagen? : En demokratistudie av inkomna e-förslag i Västerås stad

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Palovaara Katja; [2019]
  Nyckelord :Demokrati; deltagardemokrati; elitdemokrati; lokal demokrati; delaktighet; medborgardialog; invånardialog;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Medborgardialogens makt och vanmakt : Fallstudie av Rosens röda matta sex år efter invigning

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Nora Al Dewany; [2019]
  Nyckelord :citizen participation; Gentrification; power; Rosens röda matta; medborgardeltagande; medborgardialog; Rosengård; Gentrifiering;

  Sammanfattning : Trots att levnadsförhållandena generellt sett ökar i hela världen växer skillnaderna i Sverige snabbare än i något annat OECD land. Världshälsoorganisationen WHO skriver i sin rapport Closing the gap in one generation att detta inte minst yttrar sig i ojämlikheten i hälsa. LÄS MER