Sökning: "medborgardialog"

Visar resultat 16 - 20 av 194 uppsatser innehållade ordet medborgardialog.

 1. 16. Landskapsarkitektens roll i medborgardialoger i planeringsprocesser : en studie av problem och möjligheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Funemo; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitekter; medborgardialoger; medborgarinflytande; planeringsprocesser; samråd;

  Sammanfattning : Planeringsprocesser som omfattar projekt med omgestaltning eller exploatering påverkar medborgare eftersom det kan drabba deras vardag. Dialoger mellan aktörer, planerare och medborgare är viktigt i samhällsplanering för att få ett bra och fungerande samhälle. LÄS MER

 2. 17. Social hållbarhet i renoveringsprocessen : En studie om hur dialog, jämställdhet och trygghet främjas vid ombyggnationer av bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/ByggteknikUppsala universitet/Kulturvård; Uppsala universitet/ByggteknikUppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Oskar Pennanen; Simon Syed; [2018]
  Nyckelord :Social hållbarhet; renoveringsprocessen; trygghet; miljonprogrammet; åtgärdespaket; dialog; renoveringsbehov;

  Sammanfattning : This report examines the correlation between social sustainability and the renovation process, focusing on the aspects; dialogue, gender equality and security. They were chosen after an interpretation of needs was done with help from a literature study. LÄS MER

 3. 18. CONVERSATIONS ABOUT THE CITY

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filippa Revelius; Julia Thunberg; [2018]
  Nyckelord :Arkitektur; Stadsplanering; Medborgardialog; Delaktighet; Stadsomvandlingsprocesser;

  Sammanfattning : Vi vill att fler än utbildade arkitekter och stadsplanerare ska kunna delta i samtal om vår gemensamma byggda miljö. I Sverige görs det just nu en storsatsning för att på olika sätt lyfta frågor om arkitektur och stadsplanering. Form/Design Center har getts en stor roll i detta. LÄS MER

 4. 19. En tid för digitalt deltagande : En fallstudie av kommunala tillvägagångssätt vid medborgardialog i ett allt mer digitaliserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Maja Nordmark; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Comprehensive planning; Citizen participation;

  Sammanfattning : Currently most municipalities in Sweden venture to increase citizen participation in spatial and social planning inquiries. The fact of the matter is that the population’s involvement in such inquiries is continuously decreasing. Where there is some participation, the representation of different socio-­‐economic groups is low. LÄS MER

 5. 20. Den offentliga miljöns inverkan på trygghet och social hållbarhet i ett särskilt utsatt område

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ellen Karlsson; Maria Rönnbäck; [2018]
  Nyckelord :Segregated areas; community planning; citizens dialogue; public spaces; safety; social sustainability; design strategies; crime prevention; Araby; Dalbo centrum; utsatta områden; samhällsplanering; medborgardialog; offentliga stadsrum; trygghet; social hållbarhet; designstrategier; brottsbekämpning; fysisk planering;

  Sammanfattning : Studien analyserar hur tillämpning av genomtänkt samhällsplanering kan minimera brottslighet och öka trygghet i särskilt utsatta områden. Vikten av medborgarnas delaktighet för en socialt hållbar samhällsutveckling poängteras. LÄS MER