Sökning: "medborgardialog"

Visar resultat 6 - 10 av 207 uppsatser innehållade ordet medborgardialog.

 1. 6. Medborgardialog i framtagningsprocessen för Region Skånes regionala utvecklingsstrategi: Det öppna Skåne 2030

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Elin Rambäck; Charlotte Jedlöv; [2019]
  Nyckelord :regional planning; citizen participation; planning process; development; regional planering; region; Skåne; medborgardialog; planprocess; utvecklingsstrategi;

  Sammanfattning : Regional planering tar en allt större plats i den svenska utvecklingen och har bland annat som uppgift att redogöra hur varje län ska utvecklas för att Sverige ska nå de nationella målen. Den regionala planeringen förenar mellankommunala frågor och utgör riktlinjer för både översiktsplaner och detaljplaner i regionen. LÄS MER

 2. 7. "Annars går allt åt helvete" : en studie om social hållbarhet som kommunal planeringsaspekt i fysisk planering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Lina Irwe; Denise Forsell; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; mix use-city; municipalities; comprehensive plans; detailed development plans; Social hållbarhet; blandstaden; kommuner; översiktsplaner; detaljplaner;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om social hållbarhet och om hur fyra olika kommuner i den fysiska planeringen hanterar och metodiskt arbetar med detta ämne. Syftet är att undersöka vilken prioritet som frågor kring social hållbarhet har i den kommunala planeringsprocessen och hur man metodiskt arbetar med dessa frågor. LÄS MER

 3. 8. Hållbara städer i praktiken -En jämförande studie mellan Hammarby Sjöstad och Tangshan Bay Eco-city med utgångspunkt i planering utifrån hållbara modeller och hållbart stadsbyggande.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Halldin; Elin Helgesson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbara städer; hållbar planeringsmodell; Hammarby Sjöstad; Tangshan Bay Eco-city; SymbioCity;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan 1987 definierats enligt Brundtlandrapporten "Vår gemensamma framtid" som en utveckling där dagens generations behov tillfredsställs utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Mångtydigheten i begreppet hållbar utveckling har däremot skapat en diskussion i samhället om vad som ska ingå i tolkningen av begreppet och år 1992 i Rio de Janeiro hölls en konferens där man arbetade fram ett program för en hållbar samhällsutveckling, Agenda 21, ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. LÄS MER

 4. 9. Gamification – The solution for a sustainable society?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Patrik Björk; Olivia Zandin; [2019]
  Nyckelord :Gamification; public organization; municipality; strategic communication; digitalization; innovation; citizen engagement; dialogue; marketing communication; City Points; participatory budget; offentliga organisationer; kommuner; digital strategisk kommunikation; digitalisering; medborgerligt engagemang; medborgardialog; deltagande budget; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn står inför utmaningar när det kommer till digitalisering och medborgare har höga förväntningar på att den offentliga sektorn ska vara effektiv och erbjuda högkvalitativ service. År 2018 tilldelades den portugisiska kommunen Cascais ett pris från organisationen World Summit Awards för sin digitala plattform City Points Cascais inom kategorin, Digital Innovation in Government and Citizen Engagement. LÄS MER

 5. 10. Vad är meningen med medborgardialog? : -En poststrukturell policyanalys av medborgardialog.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Marcus Wettersten; [2019]
  Nyckelord :Civil dialogue; Policy analysis; Discourse theory; What´s the problem represented to be; Medbrogardialog; Policyanalys; Diskursteori;

  Sammanfattning : The use of civil dialogue has increased in Sweden during the past decades. Civil dialogue is advocated by important operators as the Swedish Association of Local Authorities and promoted in the Official Reports of the Swedish Government as a way forward for the Swedish democracy. LÄS MER