Sökning: "medborgarinflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet medborgarinflytande.

 1. 1. Jag tror inte på ord, jag tror på handling och än har inget hänt. : En undersökning om medborgarnas möjligheter att påverka beslut i regionpolitiken.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Deltagardemokrati; medborgarinflytande; välfärdspolitik; Sollefteå sjukhus; Region Västernorrland; kvinnosjukvård.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur möjligheterna ser ut för invånarna i Region Västernorrland att påverka beslutet om nedläggningen av förlossningen vid Sollefteå sjukhus. Studien har genomförts som en fallstudie av nedläggningen där proteströrelsen samt regionfullmäktige har undersökts. LÄS MER

 2. 2. Ydrebygdens livsmedelsstrategi : ett demokratiskt experiment för kommun och medborgare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Norr; [2019]
  Nyckelord :deliberativ demokrati; kommun; civilsamhälle; medborgardialog; demokratiexperiment; livsmedelsstrategi;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har frågan om demokrati och medborgarinflytande på den kommunala nivån lyfts allt oftare inom den offentliga debatten. Staten menar att demokratin ska uppstå inte bara genom politiska val, utan även i samtalen mellan kommun och medborgare i mellanvalsperioderna. LÄS MER

 3. 3. Landskapsarkitektens roll i medborgardialoger i planeringsprocesser : en studie av problem och möjligheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Funemo; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitekter; medborgardialoger; medborgarinflytande; planeringsprocesser; samråd;

  Sammanfattning : Planeringsprocesser som omfattar projekt med omgestaltning eller exploatering påverkar medborgare eftersom det kan drabba deras vardag. Dialoger mellan aktörer, planerare och medborgare är viktigt i samhällsplanering för att få ett bra och fungerande samhälle. LÄS MER

 4. 4. I barn och ungas ögonhöjd : En checklista från barn till plan för detaljplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Shabnam Alinazari; Catrin Alvinder; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; barnperspektiv; medborgarinflytande; checklista; detaljplanering;

  Sammanfattning : Det demokratiska samhället med värderingar om allas lika rätt till inflytande har med Förenta Nationernas barnkonvention lyft frågan om barns rätt att påverka den fysiska planeringen (UNICEF, 2009). Plan- och bygglagen (PBL) gör ingen skillnad på barn eller vuxna vilket innebär att de ska ses som jämlika medborgare inom samhällsbyggnadsprocesser (SFS, 2010:900). LÄS MER

 5. 5. Kommunalt hållbarhetsarbete : hur engageras intressenter i kommunalt hållbarhetsarbete?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Bokan Jalal; Antigona Selaci; [2018]
  Nyckelord :CSR; municipalities; stakeholder engagement; Hållbaretsutveckling; intressentengagemang; stadsutveckling; delaktighet; medborgarinflytande; kommuner;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det ett stort behov av att arbeta hållbart på flera olika samhällsnivåer, inte minst på lokal nivå. Vid stadsutveckling är det viktigt att kommunerna arbetar utifrån den ekonomiska-, miljömässiga- och sociala dimensionen för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. LÄS MER