Sökning: "medeldiameter"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet medeldiameter.

 1. 1. Uppdatering av skogsbruksplaner med laserdata : En studie om noggrannhet i skattningar av skogliga variabler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Emma Dahlström; Gustaf Zetterlund; [2023]
  Nyckelord :Forest management plan; Airborne laser scanning; Laser data; Forest assessment; Field inventory; Skogsbruksplan; Flygburen laserskanning; Laserdata; Skogsuppskattning; Fältinventering;

  Sammanfattning : Skogsbruksplanen är ett viktigt verktyg för dagens skogsägare. Uppdatering av skogsbruksplaner kräver vanligtvis omfattande fältmätningar för att samla in aktuella data om skogen. LÄS MER

 2. 2. Temperaturens och omrörningstidens inverkan på storleksfördelning, diameter och koncentration av mikrodroppar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Muhedin Ali; Elin Gebele; [2023]
  Nyckelord :Mikrodroppar; diameter; koncentration; storleksfördelning; kontrastmedel; ultraljudsavbildning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att tillverka och mäta koncentration, diameter och storleksfördelning för mikrodroppar under olika temperaturer och omrörningstider. Datainsamlingen kom från flera observationer vilket bidrog till en grundlig förståelse för dess egenskaper under olika omständigheter. LÄS MER

 3. 3. Trender i Sveriges skogar baserat på uppmätta fältdata åren 1983-2020

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Linnéa Aronsson; Jens Bergenheim; [2022]
  Nyckelord :Skog; Riksskogstaxeringen; Gamla skogar;

  Sammanfattning : Denna studies mål var att generera en tydlig bild av hur skogens tillstånd utvecklats med avseende på ålder, diameter och träslagsfördelning, mellan åren 1983-2020. Dessutom har studien för perioden 2016-2020 undersökt ägoslag med avseende på medelålder och medeldiameter, samt skogar med naturinriktad och produktionsinriktad skötsel för skog tillhörande Sveaskog. LÄS MER

 4. 4. Inväxning och succession av tall, gran och vårtbjörk i skiktad skog

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Mathias Odén; [2022]
  Nyckelord :Inväxning; Medeldiameter; Succession; Föryngring; Hyggesfritt skogsbruk;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur inväxningen av tre av våra vanligaste trädslag varierar med variation av grundläggande faktorer i skiktade bestånd. Undersökningen genomfördes i Västra Götaland med cirkelprovytor i barrblandskog och omfattar 30 provytor. LÄS MER

 5. 5. Two-phase CFD Modelling and Validation : SH204X Master Thesis Project Report

  Master-uppsats, KTH/Kärnenergiteknik

  Författare :Richard Härlin; [2022]
  Nyckelord :Master Thesis; Simulation; Validation; DEBORA; CFD; OpenFOAM; Boiling; Two-phase Thermal-Hydraulics; Fluid Mechanics; Nuclear Power Safety; Examensarbete; Simulering; Validering; DEBORA; CFD; OpenFOAM; Kokning; Tvåfas Termohydraulik; Kärnkraftssäkerhet;

  Sammanfattning : This project deals with two-phase CFD model validation, a subject which is currently under active research due to its complexity. The goal is to create a model that predicts data profiles to an acceptable degree for a wide array of flow conditions. The applications within the nuclear field would mainly be for safety analysis, e.g. LÄS MER