Sökning: "medelintensiv"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet medelintensiv.

 1. 1. Den kollektiva vardagsmotionen : En kvantitativ studie om fysisk aktivitet vid arbetspendling med kollektivtrafik i Stor-Stockholm

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Brehammar; Susanna Kalén; [2017]
  Nyckelord :aktiv transport; kollektivtrafik; fysisk aktivitet; vardagsmotion;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka hur stor andel av den lägsta fysiska rekommendationsnivån som kunde uppnås genom arbetspendling med kollektivtrafik i Stor-Stockholm. Detta undersöktes med hjälp av följande frågeställningar: 1) Hur många minuter och hur många steg promenerade en kollektiv arbetspendlare i genomsnitt till och från arbetet/skolan i Stor-Stockholm? 2) Hur stor uppfyllelse på rekommendationerna bidrog arbetspendling med kollektivtrafik i Stor-Stockholm med? 3) Hade kön, BMI, bostads- och arbetsort samt byten någon inverkan på den fysiska aktiviteten som erhölls av att arbetspendla med kollektiva färdmedel? 4) Rörde sig deltagarna i en hastighet som motsvarade medelintensiv fysisk aktivitet? Metod: För att besvara frågeställningarna användes en kvantitativ metod med enkät, stegräknare och tidtagarur som mätinstrument. LÄS MER

 2. 2. Kan fysisk aktivitet innan och under graviditeten påverka förlossningstiden? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Pekka Pöykkö; Louvisa Åhag; [2017]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; förlossning; förlossningstid;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syfte Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan graden av fysisk aktivitet innan och under graviditeten och förlossningstiden hos förstföderskor. Frågeställningar 1. LÄS MER

 3. 3. Kombinationsträning : Maximal styrka och aerob förmåga

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Henrik Petré; Pontus Löfving; [2015]
  Nyckelord :training; concurrent training; squat; maximal strengh; training regimen; aerobic training; träning; styrketräning; kombinationsträning; maximal styrka; maxstyrka; VO2max; Maximal syreupptagningsförmåga; laktattröskel; maximalt blodlaktat; HIIT; HIT; Tabata; 1RM; knäböj; styrkeökning; träningsprogram; medelintensiv träning; högintensiv träning; aerob träning; anaerob träning; intervallträning; summerad prestationsförmåga; D-max; D-max metoden; ergometercykel; cykling; cykel; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka utveckling av styrka och aerob förmåga vid kombinationsträning med olika intensitet och volym i den aeroba träningen. Studiens frågeställningar var: (1) Utvecklas maximal styrka olika då styrketräning kombineras med antingen högintensiv aerob träning i intervallform eller aerob medelintensiv kontinuerlig träning? (2) Vilket av dessa två kombinationsprogram är effektivast för att öka maximal syreupptagningsförmåga (VO2max), laktattröskeln, maximalt blodlaktat och tid till utmattning?   Metod En kvantitativ träningsstudie genomfördes med 18 manliga försökspersoner (fp) som under en sex veckors period fick bedriva styrketräning och aerob träning kombinerat i ett och samma träningsprogram. LÄS MER

 4. 4. Akuta effekter på uppmärksamhetsförmåga efter ett aerobt medelintensivt träningspass

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Sjölund; Samuel Johansson; [2012]
  Nyckelord :Akuta; direkta; effekter; uppmärksamhetsförmåga; koncentrationsförmåga; aerob; medelintensiv; träning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte, frågeställningar och hypotes Syftet med denna studie var att undersöka om ett aerobt medelintensivt träningspass har någon akut effekt på uppmärksamhetsförmågan.   Finns det någon akut effekt på uppmärksamhetsförmågan, mätt med Trail Marking Test, 5 minuter efter ett avslutat aerobt medelintensivt cykelträningspass?   Hypotesen var att aerob medelintensiv cykelträning förbättrar testpersonernas uppmärksamhetsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Kan fysisk aktivitet leda till lägre insulindoser och bättre blodsockervärden hos personer med diabetes typ 1?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isak Fridén; Veronika Elvingson; [2011]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; diabetes; blodsockervärde; insulin;

  Sammanfattning : Syfte: Att sammanställa vilken forskning det finns kring relationen mellan fysiskt aktivitet och insulindoser samt blodsockervärden hos personer med diabetes typ 1.Metod: Litteraturstudie. En artikelsökning gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. Sökningen resulterade i 17 studier. LÄS MER