Sökning: "media identitet förort"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden media identitet förort.

 1. 1. Stigmatisering och motstånd : En studie av förortsungdomar i Norrköping och deras Alternativberättelser

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Rahma Nouman; [2020]
  Nyckelord :Navestad; stigmatisering; alienation; kulturell rasism; media.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur ungdomar i förorten Navestad i Norrköping förhåller sig till den stigmatiserande diskursen som svensk media upprätthåller om dem. Genom kvalitativa enskilda intervjuer har sex ungdomar fått dela med sig av sina erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Att växa upp i förorten : En kvalitativ studie om unga killars livsvillkor och tillhörighet i Hjällbo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Solin Maaroof; Hanny Ahmed Ali; [2018]
  Nyckelord :Livsvillkor; tillhörighet; förort; omvärlden; media;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta unga killars livsvillkor och tillhörighet påverkas av att bo i Hjällbo. Detta genom att förstå deras upplevelser av omvärlden och medias syn på ungdomarna och bostadsområdet och om detta har någon påverkan på deras framtida förutsättningar i livet. LÄS MER

 3. 3. "Dom har skapat en mörk bild av oss" En kvalitativ uppsats om hur media skapar stereotypa bilder av förortens ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Katerina Ivanovska; Nancy Trogrlic; [2014-08-25]
  Nyckelord :Media; ungdomar; utsatt förort; identitet; strukturell diskriminering;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka hur ungdomar i Angered och Biskopsgården påverkas av den strukturella diskrimineringen med fokus på mediernas makt och skildringar. Vi använde oss av kvalitativa metoder och genomförde sex intervjuer med ungdomar från Angered och Biskopsgården i åldrarna sexton till tjugotvå år. LÄS MER

 4. 4. ”jag vill inte ses som halvkriminell” - en kvalitativ studie om hur ungdomar i Biskopsgårdens identitetsskapande påverkas av medias bild av stadsdelen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Johansson; Sofia Häggendal Rosenqvist; [2014-01-22]
  Nyckelord :förort; ungdom; stigma; media; identitet;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka hur medias bild av Biskopsgården påverkar identitets-skapandet hos ungdomar som bor där. Vi använde oss av en kvalitativ forsknings-metod och genomförde sex individuella intervjuer med ungdomar mellan 15 och 18 år. LÄS MER

 5. 5. Stigmatisering och identitet : Hur sex ungdomar i Husby upplever sitt bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christoffer Eklind; Daniella Albro; [2014]
  Nyckelord :Identity; stigma; suburb; media; youth; Husby; Identitet; stigma; förort; media; ungdomar; Husby;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ungdomars identitetsskapande påverkas ur ett stigmatiserat bostadsområde. Vi har därför utrett hur ungdomar upplever den mediala framställningen av bostadsområdet, därtill hur det kan inverka på deras identitetsskapande. LÄS MER