Sökning: "mediala strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden mediala strategier.

 1. 1. Ungdomar och miljöfrågor i ett utsatt område

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Warringer; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; Miljösociologi; Projekt; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Mot bakgrunden av att en förening i Rosengård önskade hjälp med en projektansökan, som syftar till att skapa kunskap om miljö- och klimatfrågor, genomfördes en studie för att förstå hur ungdomar förhåller sig till miljöfrågor. Syftet med projektet var att skapa strategier så att ungdomar i åldrarna 16–25 ska vilja delta i miljövårdande arbete i det egna området. LÄS MER

 2. 2. Studiero – En studie om lärares uppfattningar av studiero i klassrumet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amina Mlayeh; [2018-08-07]
  Nyckelord :studiero; klassrumsklimat; stark inramning; svag inramning;

  Sammanfattning : Studiens utgångspunkt har varit den mediala och politiska diskussion, som de senaste åren till stor del kommit att handla om möjligheten att tillförsäkrar elever studiero i svensk skola. Förutom detta har egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning (VFU) legat till grund. LÄS MER

 3. 3. Se mig, gilla mig och gör det igen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gustaf Holmqvist Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :sociala medier; bekräftelsebehov; självrepresentation; främre- och bakre regioner behaviorism; uses and gratifications; symbolisk interaktion; fenomenologi; fotoelicitering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om på vilka sätt som sociala medier kan ge uttryck för bekräftelsebehov hos användare. Genom kvalitativa intervjuer på fem användare av sociala medier samt användning av teorier inom självrepresentation, behaviorism och Uses and Gratification, blev det möjligt att finna flera typer av bekräftelsebehov. LÄS MER

 4. 4. En kritisk diskursanalys av framställningen på hedersmordsoffer i svenska media

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jane-Ange Musekura; [2017]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld; hedersmord; diskurs; manliga offer; kvinnliga offer; do-minans; makt; reproduktion; hedersmordsdebatt; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här undersökningen har en kritisk diskursanalys gjorts på svenska medias nyhetsartiklar kring hedersmord. Utifrån ett intersektionellt feministiskt perspektiv har jag använt mig av Teun A. van Dijks kritiska diskursanalys med fokus på framställningen av manliga och kvinnliga hedersmordsoffer. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande på lokal nivå - Det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism ur ett PR-perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ida Walderlo; [2017]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; PR; våldsbejakande extremism; meningsskapande; organisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sensemaking within communications theory is underestimated in its ability to explain complex nowadays societies. This master thesis examines the internal organisation of the preventive work against violent extremism at local level in Sweden. LÄS MER