Sökning: "medicin rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden medicin rätt.

 1. 1. Optimization and Characterization of Luminescent Materials for the ESS Proton Beam Imaging System

  M1-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Emelie Wiklund; Anton Järild; [2021]
  Nyckelord :Chemical Engineering; Luminescent materials; Cr-doped Alumina; Proton Beam Imaging System; ESS; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Spallation sources such as European Spallation Source (ESS) produces neutrons by bombarding high-energy protons onto the target wheel. To determine the location of the proton beam a Proton Beam Imaging (PBI) system will be installed. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkra hälsoapplikationer : Vilka upplevda förväntningar och krav finns?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Felicia Provender Jonasson; [2021]
  Nyckelord :health apps; quality; requirements; Certifiering; eHälsa; hälsoappar; krav; kvalitet; kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet hälsoapplikationer växer för varje dag och det finns ett behov av att säkerställa kvaliteten på dessa, för att skapa riktlinjer för utvecklare, stödja användarna och tydliggöra vad vårdgivare kan rekommendera till sina patienter. Syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka synen på kvalitetsmärkningar och krav som kan ställas på hälsoapplikationer ur kvalitets- och säkerhetsaspekt, med perspektiv utifrån myndigheter och appleverantörer, vårdsektor och app-användare. LÄS MER

 3. 3. MeddiGuard : Säkerhet och trygghet har fått ett nytt namn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Alexander Lossev; Christopher Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Följande rapport är en beskrivning av processen, resultatet och reflektionen kring det projektsom genomfördes i samverkan med Medarca AB HT-2020 till VT-2021. Projektet har varit inriktat på äldrevården, specifikt det särskilda boendet. Ochmedicinhanteringen är en viktig del av vårdarbetet i denna sektor. LÄS MER

 4. 4. ”Demokrati, det kanske är medicin?” : En kvalitativ intervjustudie som inkluderar barnets perspektiv i frågor om inflytande och delaktighet i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sandra Wikström; Jessika Eriksson; [2021]
  Nyckelord :child perspectives; children s perspectives; influence; participation; preschool; barnets perspektiv; barnperspektiv; delaktighet; förskola; inflytande;

  Sammanfattning : Pedagoger i förskolan har ett viktigt uppdrag i att främja barns hälsa och välbefinnande samtett ansvar att ge varje barn förutsättningar att utvecklas och lära sig. Ett sätt att möjliggöradetta är genom inflytande och delaktighet, som ses som en av flera hälsofrämjande faktorer. LÄS MER

 5. 5. Behovet av en strategisk behörighetsstyrning för att skydda patientens integritet : En kvalitativ beskrivande innehållsanalys av regionernas styrande dokument för elektronisk åtkomst till patientuppgifter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Angelica Johansson; [2021]
  Nyckelord :Behörighetsstyrning; Behovs- och riskanalys; Tillåten åtkomst; Integritetsskydd; Ledningssystem för informationssäkerhet; Informationssäkerhetskultur;

  Sammanfattning : Vid upprepade tillfällen har Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn funnit brister i vårdgivares efterlevnad av juridiska krav som avser dokumenterad behörighets-styrning och behörighetsgrundande behovs- och riskanalys. Dessutom har tillsyn identifierat fall där hälso- och sjukvårdspersonal haft mer behörigheter än vad arbetsuppgiften kräver, vilket medför att patienter saknar det integritetsskydd de har rätt till. LÄS MER