Sökning: "medicinska sekreterare"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden medicinska sekreterare.

 1. 1. Solidaritet, etisk press och skepsis : Vårdpersonals vaccinationsvilja under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Petra Näslund; [2022]
  Nyckelord :Health literacy; media and information literacy; vaccine; Covid-19; Hälsokompetens; medie- och informationskunnighet; vaccin; vaccinationsvilja; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Desinformation kring vaccination kan leda till ökad misstro mot hälsomyndigheter och undergräva folkhälsoresponsen. Vaccintveksamhet bland medicinsk personal är särskilt problematiskt då de ofta ses av allmänheten som medicinskt sakkunniga, och deras inställning till vaccinet kan avsevärt bidra till allmänhetens vaccinationsvilja. LÄS MER

 2. 2. Att se människan bakom normen : En studie om jämlik vård ur denmedicinska sekreterarens perspektiv

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Vikman; [2022]
  Nyckelord :Jämlik vård; Hälso- och sjukvårdslag; normmedvetenhet; bemötande;

  Sammanfattning : Trots hälso- och sjukvårdslagens (2017:30) bestämmelse om jämlik vård förekommer bådeexkludering och diskriminering av personer som avviker från normen. Tidigare forskning harbelyst vikten av vårdpersonalens bemötande för att nå målet om en jämlik vård. LÄS MER

 3. 3. Digitaliseringens baksida inom sjukvården : En studie av vårdadministrativa yrkesrollers digitala arbetsmiljö och upplevelser av teknostress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Michael Arvidsson; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; technostress; stress; digital stress; digital literacy; digital work environment; information and communication technologies; ICT; healthcare; Digitalisering; teknostress; stress; digital stress; digital kompetens; digital arbetsmiljö; informations och kommunikationsteknik; IKT; sjukvård; hälsovård;

  Sammanfattning : Teknostress är en form av arbetsrelaterad stress som uppkommer i samband med arbete med digitala verktyg och tjänster så kallade informations och kommunikationstekniker (IKT), till exempel verksamhetsspecifika system och program, digitala mötesverktyg likt Microsoft teams och olika former av mailklienter. Befintlig forskning inom området teknostress finns idag, även forskning inom teknostress kopplat till sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av utbildningar till medicinsk sekreterare : En jämförelse av yrkeshögskolor, universitet samt förslag från LSF och MYH

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Jenny Olsson; [2021]
  Nyckelord :Vårdadministratör; Medicinsk sekreterare; Yrkeshögskola; Universitet; Läkarsekreterares och sjukvårdsadministratörers förbund; Myndigheten för yrkeshögskolor; Jämförelse;

  Sammanfattning : Idag är den främsta utbildningsformen för medicinska sekreterare/vårdadministratörer yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) som finns i hela Sverige. Denna uppsats undersöker hur fyra av dessa YH-utbildningar ser ut samt vilka likheter och skillnader som finns mellan dem. LÄS MER

 5. 5. Båten måste flyta : en kvalitativ studie om internt kunskapsutbyte och kompetensutveckling bland medicinska sekreterare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ulrika Wiesel; [2020]
  Nyckelord :medicinska sekreterare; internt kunskapsutbyte; ansvar;

  Sammanfattning : Many researchers believe that employees' ability to share the knowledge they create, recognize, store, access, and apply in the performance of their tasks; and the ability to make it available to others, is critical to organizational success. Unfortunately, the knowledge of an individual is not easily converted into organizational knowledge, and some research suggests that individuals, for various reasons, sometimes tend to withhold their knowledge. LÄS MER