Sökning: "medierat lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden medierat lärande.

 1. 1. Utvärdering av ett pedagogiskt program och förhållningssätt i medierat lärande;MLE och FIE för kognitiv utveckling : En forskningsöversikt

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna-Karin Erling; [2021]
  Nyckelord :Feuersteins cognitive intervention program Feuersteins instrumental enrichment program; FIE; Mediated Learning Enrichment; MLE; special education; Feuersteins kognitiva interventions program Feuersteins instrumentella program; FIE; medierat lärande; MLE; specialpedagogisk undervisning;

  Sammanfattning : The research overview is expected to contribute with knowledge of MLE, Mediated Learning Enrichment and FIE, Feuerstein's Instrumental Enrichment program/Feuerstein's cognitive intervention program and its effects, primarily among students with learning disabilities but also among educators.   A research overview focusing on scientific articles, published in 2010-2020. LÄS MER

 2. 2. Menar du att du vill ha saxen? : förskolans betydelse för flerspråkiga barns utveckling av svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annie Gatumbuko; [2019]
  Nyckelord :multilingual children; physical environment; interaction; socio-cultural perspective; body language; Flerspråkiga barn; fysiska miljön; interaktion; sociokulturellt perspektiv; kroppsspråk;

  Sammanfattning : Den fysiska miljön, pedagogernas förhållningsätt, interaktion mellan barn och barn och mellan barn och vuxna påverkar barns språkutveckling. Det framhäver pedagogerna i denna undersökning. LÄS MER

 3. 3. Att skapa förutsättningar för lärande-bärande broar mellan förskola och förskoleklass

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Eliasson; Jessica Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :Adaptions; environment; learning; preschool; preschool class; special support; transitions; working methods; Anpassningar; arbetssätt; förskola; förskoleklass; lärmiljö; särskilt stöd; övergångar;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ta reda på om det finns variationer i lärmiljöerna och arbetssätten i förskola och förskoleklass samt belysa hur pedagogerna ser på övergångar mellan förskola – förskoleklass. Vi vill även ta reda på hur pedagogerna uttrycker sig kring barn/elever i behov av anpassningar/särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Användandet av digitala verktyg inom idrott och hälsa : En kvalitativ studie om gymnasieelevers uppfattning av spelet Turf samt dess potential för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Aktionsforskning; idrott och hälsa; sociokulturellt perspektiv; socialt lärande; medierat lärande; lärprocesser; digitala verktyg; turf; kroppslig förmåga.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska en klass uppfattningar om användandet av det digitala verktyget Turf inom idrott och hälsa på gymnasiet samt hur dessa elever anser att det kan användas för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga. Undersökningen bygger på fem genomförda lektioner med elever som studerar på en gymnasieskola i södra Sverige, där totalt 21 elever har gett sin syn på Turf och hur det kan bidra till att utveckla deras kroppsliga förmåga. LÄS MER

 5. 5. Bara en kaka till… : En studie om bakverk, begär och besök på café

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Josefina Törngren; [2017]
  Nyckelord :Upplevelse; atmosfär; inredningsarkitektur; estetik; café; bakverk; perception;

  Sammanfattning : Som blivande bild- och designlärare berör man lärande som är förknippat med estetiskapraktiker, både genom skapande och genom möten med estetiska uttryck. I denna studieundersöker jag mitt möte och mina upplevelser med caféer och konditoriers interiöra uttryckoch jag frågar mig, vilka är mina upplevelser? Inom fenomenologiska ramar beskriver jagdessa genom subjektiva berättelser. LÄS MER