Sökning: "medikalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet medikalisering.

 1. 1. Jag är ingen del av samhället, jag är bara ett problem för samhället: en kvalitativ intervjustudie med patienter inom LARO.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Hagsgård; [2021-08-30]
  Nyckelord :Normalitet; LARO; stigma; utanförskap; substitutionsbehandling; skademinimering; medikalisering; beroende; missbruk;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur vissa patienter inom substitutionsbehandling beskriver att de upplever och hanterar normalitet samt hur de beskriver att de förhåller sig till de implicita och explicita krav som ställs på dem inom behandlingen och hur dessa påverkar dem.För att samla in data har sex stycken kvalitativa intervjuer gjorts med patienter inom LARO. LÄS MER

 2. 2. Dyspareuni - en värklighet : Ett livsvärldsperspektiv på vilken inverkan endiometrosinducerad dyspareuni har på yngre kvinnors upplevelse av identitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Lundmark; [2021]
  Nyckelord :endometrios: dyspareuni: identitet: sexualitet: hermeneutik: livsvärld;

  Sammanfattning : Var tionde kvinna beräknas leva med endometrios, ett tillstånd som medicinskt beskrivs vara en kronisk inflammatorisk gynekologisk sjukdom, vars patofysiologi är okänd. Ett karaktäriserande symtom vid endometrios är djupa samlagssmärtor vid vaginal penetration (dyspareuni). LÄS MER

 3. 3. Sociala kontexters betydelse för barn och unga med adhd : Socialarbetares bidrag till förståelse av fenomenet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kajsa Andersson; Lovisa Burlin; Amanda Granlund; [2021]
  Nyckelord :Adhd; medikalisering; sociala kontexter; miljö och sociala kontexter; socialt arbete; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker och analyserar hur sex olika socialarbetare kan se på olika sociala kontexters betydelse för beteenden som kan leda till en adhd-diagnos bland barn och unga. Studiens frågeställningar vill få fram vilka förklaringar som intervjupersonerna ger till olika sociala kontexters betydelse som kan omge barn och unga som diagnostiseras med adhd samt hur intervjupersonerna förklarar bakomliggande orsaker till beteenden som kan ge upphov till en adhd-diagnos. LÄS MER

 4. 4. Vem är eleven med problematisk frånvaro i skolan? : En textanalys av debatten om problematisk frånvaro i skolan i svenska dagstidningar åren 2010–2020

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Helena Jaworska Persson; [2021]
  Nyckelord :school absenteeism; newspapers; social construction; text analysis; problematisk skolfrånvaro; dagspress; sociala konstruktioner; textanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to explore the different descriptions of children with school-absenteeism that has been presented in four well distributed newspapers in Sweden between 2010 and 2020. A social constructionist perspective and theories about medicalization and labeling has been used to show how written language in media has effects on how we view and work with this type of problem. LÄS MER

 5. 5. Symbolisk makt och professionsstrider inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Fält; Doxa; Professionella yrkesgrupper; Symbolisk makt; Kritisk diskursanalys; Neoliberalism; Granskningskultur; Medikalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar symbolisk makt i striden mellan och inom professionella yrkesgrupper och Socialstyrelsen kring de prioriteringar och rekommendationer av behandlingsmetoder som gjordes genom revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 till 2017. Uppsatsens syfte är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv fördjupa kunskapen om hur en symbolisk maktordning, en doxa, reproduceras på det psykiatriska fältet genom professionella yrkesgruppers kamp om erkännande och anseende. LÄS MER