Sökning: "medmänskligt ledarskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden medmänskligt ledarskap.

 1. 1. Ledarskapets intelligens, empati, stress och resurser att bemästra stress hos personer i chefsposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Angela Hallberg; Sandra Skog; [2018]
  Nyckelord :Emotional intelligence; spiritual intelligence; rational intelligence; leader; manager; stress; coping resources; empathy; human leadership; leadership intelligence; Emotionell intelligens; själslig intelligens; rationell intelligens; ledare; chef; stress; copingresurser; empati; medmänskligt ledarskap; ledarskapets intelligens;

  Sammanfattning : En person i chefsposition har en viktig roll både gentemot företaget och sina medarbetare. Ronthys teori (2006, 2013) syftar till att belysa hennes syn på begreppet "ledarskapets intelligens" som består av: emotionell intelligens (EQ), rationell intelligens (RQ) och själslig intelligens (SQ). LÄS MER

 2. 2. Ledarintelligens utifrån chefs och ledarrollen

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Marika Ronthy; [2017]
  Nyckelord :LQ - Questionnaire; management role; leadership role; spiritual intelligence; emotional intelligence; rational intelligence and a human leadership; ML ; : LQ-test; chefsroll; ledarroll; själslig intelligens; emotionell intelligens; rationell intelligens och medmänskligt ledarskap ML ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att validera ett instrument (LQ-test) som avser att mäta ledarintelligens baserat på teorin om ledarintelligens utifrån chefs- och ledarrollen. Ledarintelligens, skapat av Ronthy (Ronthy 2006; 2013) är ett holistiskt perspektiv på ledarskap och omfattar färdigheter från tre intelligenser; rationell, emotionell och själslig intelligens med större betoning på ledarrollen med färdigheter tillhörande emotionell och själslig intelligens även kallat medmänskligt ledarskap (ML). LÄS MER

 3. 3. Ledarintelligens, värderingar och personlighetsegenskaper

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Annika Nåfors; [2015]
  Nyckelord :Charitable leadership; leader´s value; universalism; Medmänskligt ledarskap; ledarens värdegrund; universalism;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur personlighetsdrag kan relateras till egenskaper för medmänskligt ledarskap. Därutöver var syftet att studera värderingars samband med ledarintelligens och ledarens värdegrund. LÄS MER