Sökning: "medverkande observation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden medverkande observation.

 1. 1. ”Syftet är språket, utveckling av språket och läsförståelse” : Sju lärares tankar och arbetssätt kring högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Lundberg; Linnea Belinki; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; läsförståelse; läsförståelsestrategier; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att tydliggöra hur sju lärare i förskoleklass samt årskurs 1 – 3  arbetar med högläsning som pedagogiskt redskap och hur de tänker kring arbetet med högläsning i klassrummet. Metoderna som valdes för att uppnå studiens syfte var observation och intervju. LÄS MER

 2. 2. Barn i behov av särskilt stöd-med fokus på funktionsvariationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Erika Norberg; [2019]
  Nyckelord :Dokumentation; förhållningssätt; inkludering; kvalitativa intervjuer; kompetens; observation;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att belysa hur pedagoger i förskolan kan bidra till att stötta barn i behov av särskilt stöd, med fokus på funktionsvariationer. Studien bygger på datainsamling genom kvalitativa intervjuer med fyra erfarna förskollärare vid tre olika förskolor i samma kommun. LÄS MER

 3. 3. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
  Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

  Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Lära för livet 2018 : en studie om bedömning av elevers kunskapsutveckling i träningsskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Desirée Almén; [2018]
  Nyckelord :Kunskapsbedömning; formativ bedömning; feedback; dokumentation; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur lärare använder kunskapsbedömning inom grundsärskolan inriktning träningsskola. Frågeställningar som har besvarats är hur lärare planerar, genomför och bedömer elevers kunskapsutveckling i grundsärskolan inriktning träningsskola, vilka metoder och verktyg som används för att bedöma dessa elevers lärande och utveckling, samt vad kunskapsbegreppet har för innebörd för lärare i grundsärskolans inriktning träningsskola. LÄS MER

 5. 5. Inclusion of local actors in Sustainable Development Projects : Evaluation of co-management in Sustainable development projects based in the Bolivian Amazonia

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sebastian Caballero Paz; [2018]
  Nyckelord :Co-generation of knowledge; co-management; local participation; sustainable development;

  Sammanfattning : Sammanfattning  En av utmaningarna för de projekt som arbetar med hållbar utveckling är att mäta och analysera nivån på lokalt deltagande. Lokalt deltagande betraktas som en nyckelaspekt för att genomföra långsiktiga processer som kan bidra till bevarande av ekosystem och även förbättra förhållandena för lokala aktörer. LÄS MER