Sökning: "medvetenhet självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden medvetenhet självkänsla.

 1. 1. Det kommunikativa lapptäcket som verk och värk : En studie om speciallärares upplevelse av sitt yrke med fokus på elevers språk-, skriv- och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofie Stenbäck; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; kommunikation; lärande; pedagogisk medvetenhet; pedagogiska möten; relationellt perspektiv; relationell specialpedagogik; speciallärare inriktning språk-; skriv- och läsutveckling; specialpedagogik och tid.;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att djupare förstå speciallärares yrkesroll i förhållande till elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare syftar arbetet till att kommunicera kvalitativa aspekter viktiga för yrket. I bakgrunden beskrivs relationellt perspektiv samt språkliga dimensioner. LÄS MER

 2. 2. På fritidshemmet finns en önskelåda. Där ska jag önska att vi får läsa e-ljudböcker. : En studie av elevers upplevelser kring e-ljudbok som alternativ till läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Yvonne Petersson; [2018]
  Nyckelord :e-ljudbok; ljudbok; e-bok; läslust; läsupplevelser;

  Sammanfattning : I studiens nulägesanalys framgick av en föreläsare som berättade att allt för många ungdomar lämnar grundskolan med läs-och skrivsvårigheter. Föreläsaren hade genom sitt arbete på behandlingshem träffat flera ungdomar som inte kan läsa och skriva och menade att detta har betydelse för ungdomarnas självkänsla och självbild. LÄS MER

 3. 3. Dyslektikers kreativitet i samspel med kunskap : Att arbeta med estetiska ämnen för att nå framgång och utveckling

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Yaakob Saliba; Tim Ellsén; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; estetiska ämnen; läs- och skrivsvårigheter; självförtroende; självkänsla och fonologisk medvetenhet.;

  Sammanfattning : Dyslektiker har en fallenhet för att tänka visuellt istället för att tänka alfabetiskt. Genom att ha detta i åtanke kan en lärare använda sig av estetiska ämnen för att underlätta för en dyslektikers läs- och skrivinlärning. Musik hjälper elever med deras språkförståelse, fonologiska medvetenhet och läsinlärning. LÄS MER

 4. 4. Livskvaliteten ligger i betraktarens öga : Upplevd livskvalitet hos personer med ögonprotes

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Robertsson; Ann-Charlotte Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Adaptation; artificial eye; ophthalmological nursing; quality of life; Anpassning; livskvalitet; oftalmologisk omvårdnad; ögonprotes;

  Sammanfattning : Kirurgiskt borttagande av ett öga kan orsakas av trauma eller ögonsjukdom. I Sverige finns det drygt 7000 personer med ögonprotes. Borttagandet av ögat sker genom enukleation, evisceration eller exenteration. Det monokulära seendet inverkar på den visuella funktionen och därmed påverkas vardagliga aktiviteter och arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. Fonemisk medvetenhet i förskolan. : En studie om hur pedagoger i förskolan arbetar med fonemisk medvetenhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anna-Carin Hallberg Österberg; [2018]
  Nyckelord :Phonemic Awareness; Pre-School; Pre-School Teacher; Zone of Proximal Development; ZPD; Self Esteem; Fonemisk medvetenhet; fonologisk medvetenhet; förskola; förskollärare; proximal utvecklingszon; ZPD; självkänsla;

  Sammanfattning : Language development is a part of what pre-school teachers are supposed to teach children in pre-school and reading books, singing songs and rhyming is something that goes on although it isn’t always thought of how or why it is done. Phonological awareness, as just mentioned, is something that pre-school teachers work with on an everyday basis. LÄS MER