Sökning: "mellanchef"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet mellanchef.

 1. 1. Mellanchefers upplevda roll i beslutsimplementering : En studie inom industriella organisationer i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise Ericson; Lise Eriksen Bru; [2020]
  Nyckelord :Middle manager; decision implementation; industrial organizations; change process; leadership; Mellanchef; beslutsimplementering; industriella organisationer; förändringsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Mellanchefer har en komplex roll, där de befinner sig i en gränsposition mellan anställda och ledning. Deras unika position gör att de har stor insikt i olika delar av organisationen, inom såväl det strategiska som det operativa arbetet. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefens roll vid en förändring på organisationsnivå : En kvalitativ studie med fokus på motivation till förändring

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fanny Långström; Fanny Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; middle manager; organizational culture; motivation for change;

  Sammanfattning : Förändring är något oundvikligt, både på ett individuellt och professionellt plan. Organisationsförändringar ses ofta som en naturlig del i dagens samhälle och som något nödvändigt för att organisationen skall behålla sin existens och uppnå framgång. LÄS MER

 3. 3. Arbetsledare dygnet runt : En studie om säsongsanställda arbetsledares upplevelse av rollen som chef

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustav Holeby; [2020]
  Nyckelord :Säsongsarbete arbetsledare roll medarbetare chefskap mellanchef övrigt liv balans;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mellanchefers självupplevda ledarstil och deras syn på psykologiska kontrakt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Paulina Johansson; Malin Levén Moberg; [2020]
  Nyckelord :Psychological contract; leadership; middle manager; Psykologiska kontrakt; ledarskap; mellanchef;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka upplevelsen av psykologiska kontrakt hos mellanchefer, samt om det fanns en koppling i hur de upplevde sitt eget ledarskap i förhållande till synen på psykologiska kontrakt. En kvalitativ studie genomfördes med åtta semistrukturerade intervjuer med mellanchefer från två olika branscher för att skapa en bild av deras syn på psykologiska kontrakt och upplevelsen av sitt ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Rollen som mellanchef i politiskt styrda organisationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Samuel Stojcevski; Anton Möller; [2020]
  Nyckelord :Mellanchef; politisk organisation; roll; krav; resurs; arbetsrelaterad stress; politisk styrning; Middle manager; political organization; role; demand; resource; work related stress; political control;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva och problematisera mellanchefers roll inom politiskt styrda organisationer. Med utgångspunkt i krav, resurs, stöd och arbetsrelaterad stress gav vi oss ut för att svara på följande frågeställningar: Hur upplever de intervjuade mellancheferna sin roll i den politiskt styrda organisationen utifrån de krav som ställs på dem och de resurser de har till sitt förfogande? Hur upplever deltagarna sin psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, resurs och finner de stöd i verksamheten? Hur anser intervjupersonerna att den politiska styrningen påverkar deras roll? För att besvara dessa frågeställningar gjordes åtta semistrukturerade intervjuer med mellanchefer verksamma inom politiskt styrda organisationer. LÄS MER