Sökning: "mellanchef"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade ordet mellanchef.

 1. 1. Mellanchefers agerande och prioriteringar vid Covid-19 krisen. En fallstudie om hur mellanchefer på stora svenska företag har agerat och prioriterat under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Dahlqvist; Marcus Källström; [2021-11-01]
  Nyckelord :Krishantering; krisledarskap; mellanchef; crisis management; Covid-19;

  Sammanfattning : Under 2020 spred sig Covid-19 över världen och påverkade människor och organisationeröver hela världen. Företag såg en snabb och tydlig minskning av försäljningen vilket skapadeen krissituation inom många organisationer. Detta ledde till att många organisationer tvingades till att permittera och säga upp många av sina anställda. LÄS MER

 2. 2. PÅ GRÄNSEN - En kvalitativ studie om mellanchefers upplevelse av det gränslösa arbetet under pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olivia Stensson; [2021-07-02]
  Nyckelord :distansarbete; effort-rewardmodellen; flexibilitet; gränslöst arbete; krav-kontroll-stödmodellen; mellanchef;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka mellanchefers psykosociala arbetsmiljö, ochhur de upplever ökad flexibilitet och mer otydliga gränser mellan arbete ochfritid. Vidare undersöker studien på vilket sätt det påtvingade distansarbetetunder covid-19-pandemin har påverkat mellanchefernas arbetssituation utifråndessa aspekter. LÄS MER

 3. 3. Krav och resurser ur ett genusperspektiv : en studie och sociala strukturer och mellanchefers arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lisa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :social structure; gender; division of labor; demands; control; social support; work related health; sociala strukturer; genus; arbetsdelning; krav; kontroll; stöd; arbetsrelaterad hälsa;

  Sammanfattning : I en granskning av kvinnorsoch mäns arbetsvillkor framgår att för höga krav och begränsade resurser bidrar till sämre psykisk och fysisk hälsa. Kunskapsläget rörande specifikt kvinnor och män, inom specifika branscher ärdockrelativt oklart. LÄS MER

 4. 4. Mellanchefen – den klämda rollen som budbärare : En kvalitativ studie av intern strategisk kommunikation utifrån mellanchefens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Azra Nielsen; [2021]
  Nyckelord :Mellanchef; intern kommunikation; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : Communication is becoming increasingly important in leadership and greater demands are placed on communication between manager and employees. The requirement for the manager is to create an understanding of commitment to goals, values and views. It also requires the manager to have the ability to create dialogue and participation. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefers komplexa arbetsförhållanden : en kvalitativ studie om en pressad nyckelposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Evelyn Nilsson; Filippa Müntzing; [2021]
  Nyckelord :middle managers; work pressure; work support; “invisible” work; handle work pressure; mellanchefer; arbetspress; arbetsstöd; “osynligt” arbete; hantera arbetspress;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera mellanchefers upplevelse kring press i sin arbetsroll- från såväl ledning som medarbetare. Studien besvarar två frågeställningar; (1) Hur upplever mellanchefer den press som ställs på dem från ledning samt medarbetare? (2) Hur kan mellanchefer hantera den upplevda pressen från ledning samt medarbetare? Den kvalitativa studiens syfte har besvarats genom sex semistrukturerade intervjuer med mellanchefer från olika branscher samt olika städer inom Sveriges gränser. LÄS MER