Sökning: "mellanchef"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet mellanchef.

 1. 1. Att vara mellanchef inom privat äldreomsorg : En komplex balansgång mellan vinstintresse, omvårdnadsetik och kvalitetskrav

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Daniella Olsson; Gabriella Östlund; [2019]
  Nyckelord :middle manager; private elderly care; leadership; profit interest; nursing ethics; quality requirements.;

  Sammanfattning : The iam with this study was to obtain an understanding of how middle managers in private elderly care experience their leadership and its inclusive requirements. The study has also investigate how middle managers in the private elderly care take into account the company’s profit interest in relation to nursing ethics and quality requirements. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av delegerat HR-arbete : En kvalitativ studie av svenska mellanchefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Edith Göransson; Madeleine Ryan; [2019]
  Nyckelord :HR; HRM; mellanchefer; samarbete; stöd; psykologi; otydlighet i yrkesrollen; tidsbrist; bristande verktyg;

  Sammanfattning : Personalarbetet har på senare år genomgått förändringar som innebär att personalansvaret inte längre enbart anses tillhöra en organisations HR-avdelning, utan även mellanchefer eftersom deras centrala position anses vara av stor betydelse för HR-arbetets effektivitet. Syftet med studien var således att undersöka hur svenska mellanchefer upplever sin utökade yrkesroll och om upplevelserna av att också behöva ta sig an vissa delegerade HR-uppgifter stämmer överens med vad tidigare internationella studier har visat. LÄS MER

 3. 3. Att brinna eller att brännas, det är frågan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Porse; Nathalie Gustafsson; Christina Shoba Bergfors; Ebba Kraaij; [2019]
  Nyckelord :Stress; arbetsrelaterad utbrändhet; utbrändhet; ledarskap; mellanchef; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur mellanchefer ser på arbetsrelaterad utbrändhet bland anställda samt hur de uppfattar sin roll i sammanhanget. Mellanchefernas syn på arbetsrelaterad utbrändhet är relevant att undersöka eftersom detta i sin tur torde påverka hur de utformar sitt ledarskap. LÄS MER

 4. 4. ”Det är både uppåt, nedåt, framåt och åt sidan” : En intervjustudie om mellanchefers komplexa förutsättningar i organisationen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Klasson; Christoffer Thulin; [2019]
  Nyckelord :Mellanchef; konsult; krav; resurs; korstryck;

  Sammanfattning : Att bli ledd och hantera krav uppifrån och att samtidigt vara ansvarstagande och leda underställda är den svårighet som mellanchefer handskas med i sitt vardagliga arbete. Rollen som mellanchef befinner sig i ett mittenled som belastas av påtryckningar uppifrån, nerifrån, inifrån och utifrån organisationen. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation av intern ekonomiinformation : en fallstudie av kommunikationsbarriärer i ett större företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lorraine Atlegard; Kristina Grönlund; [2019]
  Nyckelord :accounting management; accounting communication; internal communication; business communic ation; communication barriers challenges.; intern redovisning; redovisningskommunika tion; intern kommun ikation; företagskommunikation; kommunikationsbarriärer - utmaningar;

  Sammanfattning : Det är sedan länge konstaterat att intern kommunikation har stor betydelse för företagets framgång. Syftet med att kommunicera intern ekonomiinformation är att redogöra för den ekonomiska situationen samt att ge en bild av företagets framtida utveckling. En viktig faktor med intern ekonomiinformation är att skapa målöverenstämmelse. LÄS MER