Sökning: "mellangrödor"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet mellangrödor.

 1. 1. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Jenny Olofsson; [2021]
  Nyckelord :markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Utvintrande mellangrödor i höstraps : effekt på raps, ogräs och skadegörare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Jakob Larsson; [2021]
  Nyckelord :Brassica napus; kompanjongrödor; insådd; ekologisk odling; avkastning;

  Sammanfattning : Höstraps är en viktig avbrottsgröda i spannmålsdominerande växtföljder, och odlingen av höstraps har ökat i Sverige de senaste tjugo åren. Rapsen är normalt utsatt för ett högt tryck från ogräs och skadegörare, vilket gör att odling av ekologisk höstraps är ytterst begränsad. LÄS MER

 3. 3. Mellangrödors påverkan på viltskador : kan mellangrödor användas som ett verktyg för att minska viltskador i höstsådda grödor?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Måns Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :mellangrödor; viltskador; höstsådda grödor; cover crops; game damage; winter crops;

  Sammanfattning : Viltskadorna har blivit ett allt större problem för det svenska lantbruket i takt med att viltstammarna ökar. Att minska viltstammarna genom ökad avskjutning framförs som den snabbaste och effektivaste lösningen. Men det framförs också att viltfodret behöver öka i landskapet då de stora skadorna delvis beror på låg fodertillgång. LÄS MER

 4. 4. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Albin Hidén; [2020]
  Nyckelord :alleopati; conservation agriculture; glyfosat; glyfosatförbud; herbicid; herbicidresistens; jordbearbetning; mellangrödor; ogräs; ogräskonkurrens; ogräskontroll; reducerad jordbearbetning; växtföljd;

  Sammanfattning : Ogräs har oftast större betydelse för en grödas avkastning än både skadeinsekter och växtsjukdomar. Ogräskontroll sker i huvudsak med användning av herbicider och jordbearbetning. En överanvändning av selektiva herbicider under lång tid har lett till att ogräspopulationer har utvecklat resistens mot dessa. LÄS MER

 5. 5. Strukturförbättrande förmåga hos mellangrödor före sockerbetor : undersökning av mellangrödors effekt på markens infiltrationskapacitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Pernilla Jansson Edströmer; [2020]
  Nyckelord :mellangröda; infiltrationsförmåga; struktur; genomsläpplighet; cover crop; infiltration capacity; structure; permeability;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att bestämma hur några utvalda mellangrödor påverkar markens genomsläpplighet, det vill säga infiltrationskapacitet, genom ett försök som utfördes år 2020. Försöksfältet var beläget på Kronoslätts gård i Hemmesdynge. LÄS MER