Sökning: "mellanledare i skolan"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden mellanledare i skolan.

 1. 1. SWITCH IT, MAGISTERN! : En kvalitativ studie om förstelärares upplevelse av att byta roll från lärare till ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Marie Felixson; Sofia Bergström Nielsen; [2021]
  Nyckelord :pedagogik; förstelärare; mellanledare; narrativ metod; ledarskapsidentitet; rollbyte;

  Sammanfattning : Tjänsten förstelärare skapades när Karriärstegsreformen implementerades i Sverige 2013. Den innebär att byta roll från att vara enbart lärare till att vara även ledare med uppdrag att verka för skolutveckling. I en kvalitativ studie där intervjuer med sex förstelärare ingår undersöks denna förändring. LÄS MER

 2. 2. Digital Technology Adoption In The Context Of Asset Management : Organizational change and the impact of managers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lina Al Mandlawi; [2020]
  Nyckelord :Managerial impact; Technology Adoption; Digitalization and Asset Management.; Ledningseffekt; Teknikadoption; Digitalisering och Kapitalförvaltning.;

  Sammanfattning : Digitalization and adaptation of technology are the current and future areas for organizations to gain efficiency within. Nevertheless, in a context where digitalization is an uprising trend, this research is needed now more than ever due to the COVID 19 Pandemic in the world. LÄS MER

 3. 3. Vem där? En fallstudie om förstelärares ledarroll och ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Oliver Zellweger; [2019-02-07]
  Nyckelord :det dramaturgiska perspektivet; det tjänande ledarskapet; förstelärare; mellanledare; situationsbetingad ledarskapsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara hur förstelärare på gymnasium uppfattar sin ledarroll i förhållande till sina arbetskollegor. Vad gör de i praktiken när de handleder sina arbetskollegor och på vilket sätt kan deras ledarroll bidra till verksamhetens utveckling? Genom att svara på dessa frågor vill jag även bidra med kunskap som kan hjälpa rektorer vid planering av tillsättande av förstelärare samt öka lärares förståelse för försteläraruppdraget och dess ledarroll. LÄS MER

 4. 4. Lärare som leder sina kollegor En aktionsforskningsstudie om möjligheter och begränsningar i mellanledaruppdraget

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christina Löfving; [2018-09-24]
  Nyckelord :Mellanledare; arbetslagsledare; lärledare; förstelärare; mötespraktik; arbetslag; kollegialt lärande; aktionsforskning; praktikarkitekturer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att ta reda på vad som möjliggör och begränsar mellanledares uppdrag att leda mötespraktiker på en skola. Detta för att kunna möta mellanledare i deras behov under en utbildning i mellanledarskap, samt få en förståelse för hur mellanledare utvecklas i sin roll under en sådan utbildning. LÄS MER