Sökning: "mellanmänskliga interaktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden mellanmänskliga interaktioner.

 1. 1. ”Ni känner dem inte, varför bryr ni er?”. En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av influencers.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Rydh; Janina Larsson; [2020-06-02]
  Nyckelord :influencer; unga vuxna; identitetskapande; mellanmänskliga interaktioner; inflytande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka unga vuxnas syn på och upplevelsen av fenomenet influencers. Som en del av syftet vill vi få en förståelse av unga vuxnas upplevelser av fenomenet influencers som bidrar med en ökad kunskap som är av vikt i de professionellas arbete med unga vuxna. LÄS MER

 2. 2. “Sugar, spice and everything nice” : En socialpsykologisk studie om könsskillnader, känslor, interaktion och relation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Evelina Greschner; Stina Moby; [2020]
  Nyckelord :Könsskillnader; känslor; nära relationer;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar könsskillnader gällande känslor i nära relationer och dessinteraktioner. Forskarna undersöker respondenternas familje-och vänskapsrelationer ochställer dessa gentemot deras upplevda känsloupplevelser samt deras inställningar tillkänslorna i fråga. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av mellanmänskliga möten online : En studie om B2C-interaktioner mellan kunder och kundservicepersonal

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Holm; Ebba Blom; [2020]
  Nyckelord :Relationships; service-dominant logic; value creation; interaction; social exchange; social resource theory; particular resources; concrete resources; Relationer; service-dominerande logik; värdeskapande; interaktion; socialt utbyte; social resursteori; partikulära resurser; konkreta resurser;

  Sammanfattning : Today's retail consumer market is characterized by global, intense competition. In times of intense competition, long-term customer relationships are described as the key to both profitability and survival, which is achieved by creating value together with customers through mutual dialogue. LÄS MER

 4. 4. Funktionshinder, ett hinder för social rättvisa? : En kvalitativ studie om upplevd diskriminering i vardagslivet bland personer med en synlig funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sevag Awidesian; Yasemin Borssén; [2020]
  Nyckelord :Disability; Subjective discrimination; Social model of disability; Justice; Funktionsnedsättning; Subjektiv diskriminering; Sociala modellen av funktionshinder; Rättvisa;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study was to study and elucidate the phenomenon of discrimination in relation to individuals who have a visible disability. The main empiricism has been based on qualitative interviews and completed influential knowledge. LÄS MER

 5. 5. Gestaltningsriktlinjer för musik i stadens offentliga rum : vetenskapsbaserade gestaltningsriktlinjer för musik tillägnad praktiserande landskapsarkitekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Max Ekholm; [2019]
  Nyckelord :musik; landskapsarkitektur; gestaltningsriktlinjer; torg; stadsliv; urban;

  Sammanfattning : Musik har funnits bland oss människor sedan urminnes tider. Exakt när och hur musiken uppkom är inte känt men klarlagt är att den på ett eller annat sätt haft en evolutionär fördel för oss människor. LÄS MER