Sökning: "mellanstadieelever"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet mellanstadieelever.

 1. 1. Rörelsepauser i klassrummet : En undersökning om hur aktiva klassrum påverkarelever i mellanstadiet.

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Shan Jarl Fjellgren; Hannah Ralsgård; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka vad mellanstadieelever anser om rörelsepauser i ordinarieundervisning, samt hur de ser på lärandet i relation till rörelsepauser. - Vilken attityd har elever till rörelsepauser i ordinarie undervisning? - Hur självskattar elever effekten av rörelsepauser? - Hur självskattar elever att rörelsepauser påverkar deras lärande och hälsa? Metod En enkätstudie har genomförts på en skola i Stockholm där enkätens frågor har varit koppladetill studiens frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar högläsning respektive tyst läsning elevers läsförståelse?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Grujicic; Neda Akbarnejad; Rejin Haji; [2022]
  Nyckelord :oral reading; reading aloud; silent reading; elementary education; reading comprehension; högläsning; tyst läsning; lågstadieelever; mellanstadieelever; läsförståelse;

  Sammanfattning : This literature study was conducted with the aim to examine how elementary school teachers use oral reading and silent reading in the classroom, and whether and in what way the two reading strategies benefit students’ reading comprehension. The questions that the study is based on are ”what purpose does the teacher have with reading aloud and silent reading in the classroom?” and ”is reading aloud and silent reading beneficial for student’s reading comprehension, and in what way?”. LÄS MER

 3. 3. Utomhusundervisningens möjlighet och påverkan på mellanstadieelever i ämnet biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Persson; [2022]
  Nyckelord :Biology; knowledge development; middle school; motivation; outdoor education; Biologi; kunskapsutveckling; mellanstadiet; motivation; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka utomhusundervisning ur ett vetenskapligt perspektiv. Vilket stöd finns det för utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi och även dess övriga påverkan på dem. LÄS MER

 4. 4. Hur mellanstadieelever lär sig samhällsekonomi utifrån ett flödesschema : Ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Fredrik Wahlberg; [2022]
  Nyckelord :fenomenografi; variationsteori; kritiska aspekter; visuella representationer; SO 4-6;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att få ökad förståelse för hur elever i årskurs fem kan utveckla kvalificerad förståelse om samhällsekonomins komplexa samband med hjälp av ett flödesschema. Studien fokuserade på vilka kritiska aspekter av det samhällsekonomiska systemet som eleverna tycktes urskilja i en lektion som fokuserade detta innehåll. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om elevers talängslan i engelska i årskurs 4-6 : Definitioner, orsaker och strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lynn Cafferky; Josefin Johnsson; [2022]
  Nyckelord :språkängslan; talängslan; främmandespråksinlärning; engelska; grundskola; lärarperspektiv; orsaker; strategier;

  Sammanfattning : Ängslans potentiella risk att påverka elevers inlärning av ett nytt språk gör det till ett fenomen som lärare behöver ha i åtanke när de utformar sin engelskundervisning. Studier som undersökt elevers ängslan inom språkinlärningen utgår i många fall från ett elevperspektiv (t.ex. LÄS MER