Sökning: "mellanstadielärare"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet mellanstadielärare.

 1. 1. En likvärdig skola för alla.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Gustafsson Lagergren; [2020-02-28]
  Nyckelord :Likvärdig skola; socioekonomisk bakgrund; mellanstadielärare; Sverige; Sydafrika;

  Sammanfattning : I arbetet har svenska och sydafrikanska lärares uppfattningar undersökts, kopplat till hurelevens socioekonomiska bakgrund kan hota möjligheten att få ta del av en likvärdig skola ochhuruvida skolval påverkar skolans likvärdighet. Det har undersökts genom sexsemistrukturerade intervjuer som har utförts ansikte mot ansikte. LÄS MER

 2. 2. Läslyftets betydelse med fokus på läsförståelse av faktatexter En kvalitativ studie av några mellanstadielärares erfarenheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernilla Gemrud; Karin Ingemalm; [2020-01-15]
  Nyckelord :Läslyftet; kollegiala lärandet; läsförståelse; faktatexter; lässtrategier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse hur tolv mellanstadielärare på tre olika skolor utvecklat undervisningen kring läsförståelse av faktatexter utifrån Läslyftets betydelse. Specifikt fokus riktas mot elever i svårigheter att förstå faktatexter de läst. LÄS MER

 3. 3. Att undervisa nyanlända : Lärares syn på sina möjligheter att ge nyanlända elever fullgod undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nadia Alkazhami; Evlina Mati; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; inkludering; nyanlända elever; språkutveckling; svenska som andra språk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter några tillfrågade lärare har för att kunna utveckla språket hos nyanlända elever samt hur lärarnas klassrumsförhållanden ser ut. Inom ramen för studien utfördes intervjuer med åtta mellanstadielärare som arbetat med nyanlända elever. LÄS MER

 4. 4. Mottagande av nyanlända elever i skolan -Fyra mellanstadielärares perspektiv på bemötande av nyanlända elever i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Nyanlända elever; bemötande; mottagande; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Under senaste åren har Sverige mottagit en stor ökning av migranter. Några av migranterna är nyanlända barn. Barn som har rätt till utbildning. Vid skolplacering av nyanlända möts skolorna av utmaningar, där lärares kunskaper är avgörande för att nyanlända ska lyckas i skolan. LÄS MER

 5. 5. "Talet är en gåva men kan också vara ett svärd" : En kvalitativ studie om mellanstadielärares kommunikativa kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Arvidsson; Katarina Petersson; [2020]
  Nyckelord :Communicative competence; semantic waves; semantic density; semantic gravity; language use; middle school teacher; communicative methods.; Kommunikativ kompetens; semantiska vågor; semantisk densitet; semantisk gravitation; språkbruk; mellanstadielärare; kommunikativa metoder;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker tre mellanstadielärares språkbruk både i kommunikativa metoder och planering av lektionsinnehåll. Studien utgår från två frågeställningar som behandlar hur lärarna använder och resonerar om sitt språkbruk i förhållande till kommunikativa metoder. LÄS MER