Sökning: "mellanstadiet"

Visar resultat 1 - 5 av 825 uppsatser innehållade ordet mellanstadiet.

 1. 1. Rörelsepauser i klassrummet : En undersökning om hur aktiva klassrum påverkarelever i mellanstadiet.

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Shan Jarl Fjellgren; Hannah Ralsgård; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka vad mellanstadieelever anser om rörelsepauser i ordinarieundervisning, samt hur de ser på lärandet i relation till rörelsepauser. - Vilken attityd har elever till rörelsepauser i ordinarie undervisning? - Hur självskattar elever effekten av rörelsepauser? - Hur självskattar elever att rörelsepauser påverkar deras lärande och hälsa? Metod En enkätstudie har genomförts på en skola i Stockholm där enkätens frågor har varit koppladetill studiens frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Powerful knowledge i etikundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Mirjam Fernholm; [2022-02-11]
  Nyckelord :Powerful knowledge; etisk kompetens; etikundervisning; transformation; etisk mångdimensionell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken powerful knowledge som åtta intervjuade lärare på mellanstadiet framhåller som avgörande för att eleverna ska utveckla en etisk kompetens. Studien ingår i det pågående forskningsprojektet EthiCoII, som avser svara på hur en framgångsrik etikundervisning i skolan kan se ut. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 4. 4. Klivet upp till årskurs 4 : En kvalitativ och kvantitativ läromedelsstudie inom engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Malin Lindahl; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; progression; lågstadiet; lexical coverage;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att synliggöra textböckers svårighetsnivå och progression. För att kunna genomföra detta ställdes två forskningsfrågor: (i) Vilken svårighetsnivå motsvarar de granskade textböckerna? Och (ii) I vilken utsträckning ökar läromedlens komplexitet mellan låg- och mellanstadiet? I den här studien analyserades sex olika textböcker från tre olika förlag, textböcker från samma serie avsedda för årskurs 3 och 4 användes. LÄS MER

 5. 5. Andraspråksperspektiv- Vad är det? : En studie om SvA-elevers undervisning i ordinarie klassrum ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gorana Johansson; [2022]
  Nyckelord :Second language perspective; language developmental approach; direct integration; Swedish as a second language SvA ; sociocultural theory; : andraspråksperspektiv; andraspråksforskning; förstaspråkstalare; andraspråkstalare; språkutvecklande arbetssätt; direktintegrering; svenska som andraspråk SvA ; sociokulturella teori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad andraspråksperspektiv och inkluderande undervisning betyder i praktiken för ett antal lärare på låg- och mellanstadiet i Sverige. För att uppnå syftet har frågeställningar handlat om hur lärarna förstår vad ett andraspråksperspektiv är i praktiken, hur andraspråksperspektiv tillämpas i undervisningen samt vilka utmaningar finns det för lärarna att lyckas möta andraspråksperspektiv i egna klassrum. LÄS MER