Sökning: "men s leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade orden men s leadership.

 1. 1. Revisorers kommunikation : En studie om den hierarkiska organisationsstrukturens påverkan på den interna kommunikationen och revisionskomfort

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Arlestrand; Zuzanna Biela; [2022]
  Nyckelord :Hierarchical organizational structure; Internal communication; Comfort; Audit operations; Hierarkisk organisationsstruktur; Intern kommunikation; Komfort; Revisionsverksamhet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att kommunikation är betydelsefullt för alla organisationer, däribland även för den hierarkiska revisionsverksamheten. Kommunikation beskrivs vanligen som en nyckelfunktion för att utföra en god revision och skapa komfort mellan medarbetare och i sin tur till samhället. LÄS MER

 2. 2. womens role development in the big four audit firms

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :ibraahim Abiib; Vasiliy Khan; [2022]
  Nyckelord :Auditing; Big 4; Institutional Theory; Role Theory; Social Role Theory; Images; Gender;

  Sammanfattning : Background: In recent decades about as many women as men have been recruited to the auditing industry. On the other hand, it seems difficult for women to reach higher positions and they are underrepresented in certain ways. LÄS MER

 3. 3. Female Leadership; Navigating the Organizational Context

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Therese Axelsson; Aqvelina Jacobsson; Nike Lagerlöf; [2022]
  Nyckelord :Female leadership; Transformational leadership; Leaky pipeline; Leadership labrinth; Navigation strategies.;

  Sammanfattning : Background: Today, women and men do not share leadership positions equally within the organizational context. In turn, leadership, particularly transformational leadership, which is mainly used by female leaders, is essential for organizations. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors och mäns effektiva ledarskap i fastighetsmäklarbranschen : En kvalitativ studie utifrån medarbetarnas uppfattningar 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Julie Izabell Metto; Ali Siala; [2022]
  Nyckelord :Women s leadership; men s leadership; effective leadership; leadership qualities; the real estate industry; employee perspective.; Kvinnors ledarskap; mäns ledarskap; effektivt ledarskap; ledaregenskaper; fastighetsmäklarbranschen; medarbetarperspektiv.;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnors och mäns effektiva ledarskap inom fastighetsmäklarbranschen: en kvalitativ studie utifrån medarbetarnas uppfattningar. Nivå: Examensarbete på Grundnivå i ämnet Företagsekonomi C Författare: Ali Siala och Julie Izabell Metto Handledare: Emilia Kvarnström Datum: 2022-januari Syfte: Syftet med denna kvalitativa studie är att försöka förstå hur medarbetarna uppfattar kvinnors och mäns effektiva ledarskap inom fastighetsmäklarbranschen. LÄS MER

 5. 5. "När jag själv får välja!" : En kvalitativ studie om elevers och lärares upplevelser av motivation när eleven får göra ett inriktningsval i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Hanna Mulder; [2022]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motivation; självbestämmandeteorin; idrottspsykologi; SDT; idrottsvetenskap; motivationskvalité; idrottsundervisning; gymnasieskolan; intervention; fria val; intressebaserade val; psykologiska behov;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om och hur en tvåårig intervention med ett inriktningsval i kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet upplevdes som en behovsstödjande miljö för eleverna. Fyra frågeställningar var centrala för studien: a) Hur beskrev eleverna sina möjligheter att tillfredsställa de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet genom ett inriktningsval? b) Hur beskrev eleverna sin motivationskvalité när de fått genomföra kursen idrott och hälsa 1 genom ett inriktningsval? c) Hur upplevde elevernas lärare interventionens möjligheter att tillfredsställa de psykologiska behoven hos eleverna? d) Hur arbetade elevernas lärare med behovsstödjande ledarskap i sin undervisning i interventionsgrupperna? Metod: Metoden var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER