Sökning: "meningsfull fritid för nyanlända"

Hittade 1 uppsats innehållade orden meningsfull fritid för nyanlända.

  1. 1. En praktik full av mening : En kvalitativ studie om nyanlända ungdomars motivation och lärande i praktik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

    Författare :Anna Pallin; [2017]
    Nyckelord :Praktik; anställningsbarhet; nyanlända ungdomar; etablering;

    Sammanfattning : Ungdomar med utländsk bakgrund har svårare än andra att etablera sig i arbetslivet och möter utmaningar i övergång från skola till arbetsliv. Praktik är en strategi som förespråkas för att underlätta etablering för utlandsfödda och av den anledningen fokuserar denna kvalitativa studie på hur praktik kan förstås som en meningsfull aktivitet för nyanlända ungdomar. LÄS MER