Sökning: "meningsfull fritid"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden meningsfull fritid.

 1. 1. Meningsfull fritid och fysisk aktivitet: En fenomenografisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Forskning för fritidshemmets pedagogik; Högskolan i Jönköping/Forskning för fritidshemmets pedagogik

  Författare :Alexander Hillerström Rundh; Christopher Tingberg; [2019]
  Nyckelord :Meningsfull fritid; fysisk aktivitet; fritidslärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att besvara frågeställningarna: Hur definierar och beskriver fritidslärare begreppet meningsfull fritid? Hur menar fritidslärare att fysisk aktivitet bidrar till en meningsfull fritid?  I Studien användes en kvalitativ insamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer, där även en fenomenografisk analys har använts för att ta fram resultatet.  Fem fritidslärare intervjuades på tre olika skolor. LÄS MER

 2. 2. Variationer av barns uppfattningar av meningsfullhet på fritidshemmet : Variations of childrens perceptions of meaningfulness at after schoolprograms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sylwia Persson; Malin Löfvenberg; [2019]
  Nyckelord :Barns perspektiv; fenomenografiskt perspektiv; meningsfull fritid; uppfattningar; variationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en närmare uppfattning av vad barn i åldrarna tio till tolv år anser är meningsfullt på fritidshemmet. Studien bygger på en kvalitativ intervjustudie som tar sin utgångspunkt ur ett barns perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Barns populärkultur i läsfrämjande syfte : Kvalitativ studie om läsfrämjande arbete på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Tisell Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Populärkultur; barns populärkultur; fritidshem; läsfrämjande aktiviteter; läsfrämjande arbete.;

  Sammanfattning : Children´s popular culture for reading purposes, Qualitative study on reading promotion work at the leisure center Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om barns populärkultur och dess betydelse för läsfrämjande aktiviteter. Fritidshemmet ska utöver att erbjuda barnen en meningsfull fritid även stimulera elevernas utveckling och lärande samt behandla det centrala innehållet i Språk och kommunikation. LÄS MER

 4. 4. Att möjliggöra en fritidshemsverksamhet : En studie om uppfattningar hos personalen som arbetar på fritidshemmet gällande deras uppdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Eriksson; Klara Widmark; [2019]
  Nyckelord :Enkätundersökning; fritidshem; läroplanen; läroplansteori; formuleringsarena; transformeringsarena; realiseringsarena; meningsfull fritid; ramfaktorer; styrdokument; systematiskt kvalitetsarbete.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ta reda på hur personalen som arbetar på fritidshemmet uppfattar sina möjligheter att erbjuda eleverna en meningsfull fritid utifrån läroplanens mål och syfte för verksamheten. I strävan att komma fram till detta har vi valt att ta stöd av läroplansteoretiska begrepp såsom formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. LÄS MER

 5. 5. Lärorika barn leka bäst : Ideologiska dilemman i pedagogiska planeringar för fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Alm; Adam Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Barnperspektiv; Fritidshem; Pedagogiska planeringar; Pedagogisk styrning; Diskursanalys; Ideologiska dilemman.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka hur personal i fritidshemmet kategoriserar barn och hur pedagogisk styrning tillämpas i de pedagogiska planeringar som formuleras för fritidshemmets verksamhet. Med bakgrund i fritidshemmets unika position som tar avstamp i att skapa en meningsfull fritid för barn är det relevant att undersöka detta, i synnerhet då fritidshemmet genomgår stora förändringar. LÄS MER