Sökning: "meningsfull fritid"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden meningsfull fritid.

 1. 1. Om min bror har det bra, har jag det bra En kvalitativ enkätstudie om anhöriga till närstående med funktionsnedsättningar och deras önskningar av socialt stöd för att förbättra bådas psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnéa Gunneflo; [2022-02-11]
  Nyckelord :Anhöriga till närstående med funktionsnedsättningar; personer med funktionsnedsättningar; psykisk hälsa; socialt arbete; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsens studie var att undersöka anhörigas önskningar av socialt stöd till de själva och till deras närstående med funktionsnedsättningar, för att förbättra bådas psykiska hälsa. Empirin bestod av kvalitativa enkätsvar ifrån anhöriga och enkätsvaren analyserades utifrån systemteori, nätverksteori samt lösningsfokuserad teori. LÄS MER

 2. 2. "Det är bra, för då har man något att göra" : Ett utvecklingsinriktat arbete om elevernas fria tid under deras skoltid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tommie Vadaszi; Simon Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Meningsfull fritid meaningful leisure time ; elevers trygghet och inflytande students safety; influence ; stimulerande och varierande aktiviteter stimulating and varied activities ; samspel interplay ; Kamratrelationer peer relationships fritidshem after school care .;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsinriktade arbete fokuserar på elevers lunchraster. Rasten tolkar vi som barnens fria tid under deras skoltid där vårt syfte med arbetet har bland annat varit att skapa en tryggare lunchrast för eleverna och öka deras inflytande över rastaktiviteterna. LÄS MER

 3. 3. Pedagogens engagemang – så påverkar det eleven på fritidshemmet : En kvalitativ studie om vad som kan orsaka ett bristande engagemang samt hur det påverkar eleven

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Schwerin; Malin Muñoz; [2022]
  Nyckelord :after-school center; engagement; motivation; tacit knowledge; meaningfulness; scaffolding; framework factors; Fritidsverksamhet; engagemang; motivation; tyst kunskap; meningsfullhet; stöttning; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Being engaged can look different for each individual. So what does it mean to be a committed pedagogue at the after-school center today and how are students given a meaningful leisure time? The purpose of this study is to investigate how the student is affected by the pedagogue's commitment to the after-school center and what the reason may be to why the commitment is lacking. LÄS MER

 4. 4. “Fan vad bra att ni sprang efter mig” : En kvalitativ studie om professionellas syn på risk- och skyddsfaktorer för ungdomskriminalitet i utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Joanna Idström; Rayana Ashråf; [2022]
  Nyckelord :ungdomskriminalitet; risk- och skyddsfaktorer; utsatta områden; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur professionella arbetar för att förebygga att unga i utsatta områden inte ska dras in kriminalitet. Den metodologiska utgångspunkten i studien är en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt synsätt där semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem intervjupersoner. LÄS MER

 5. 5. Fritidshemråd kommer typ random : En fenomenologisk kvalitativ studie om delaktighet och inflytande i fritidshemmet utifrån pedagogers och elevers upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola

  Författare :Elisabeth Lundqvist; David Kargl; [2021]
  Nyckelord :Participation; influence; democracy; leisure centers; educators; pupils; Delaktighet; inflytande; demokrati; fritidshem; pedagoger; elever;

  Sammanfattning : From a historical perspective, the view of the child has changed significantly in the last century. An inclusive approach for children with, among other things, rights from the Convention on the Rights of the Child has emerged over time. Schools and leisure centers have slowly changed into doing more accepting and inclusive activities for pupils. LÄS MER