Sökning: "meningsskapande osäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden meningsskapande osäkerhet.

 1. 1. Meningsskapande hos anställda efter en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amalia Borell; Johanna Winlund; [2021]
  Nyckelord :organizational change; sensemaking; communication; participation;

  Sammanfattning : Att genomgå en organisationsförändring handlar hos individen om ett meningsskapande för att förstå samt anpassa sig till situationen. Faktorer som socialt stöd, förväntningar och kommunikation kan både försvåra samt underlätta denna process, detta beroende på hur dessa ser ut. LÄS MER

 2. 2. Pekplattan - en semiotisk resurs för flerspråkiga barns litteracitet och meningsskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Antonia Fahlander; Vanya Georgieva; [2021]
  Nyckelord :didaktiskt designteoretiskt perspektiv; digitalisering; digitala verktyg; flerspråkighet; förskola; förskollärare; litteracitet; meningsskapande; pekplatta; semiotisk resurs;

  Sammanfattning : Digitaliseringen och vårt samhälle är under ständig förändring och utveckling. Exempelvis talas det fler språk än ett inom flertalet förskolor i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Känslighetsanalys och begränsad rationalitet : Hur använder företag känslighetsanalyser i beslutsprocessen vid investeringar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktor Gustafson; Peter Hedén; [2020]
  Nyckelord :Sensitivity analysis; risk management; investment decision; decision theories; sense-making; bounded rationality; Känslighetsanalys; riskhantering; investeringsbeslut; beslutsteorier; meningsskapande; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Alla företag har – från tid till annan – någon form av investeringar i sin verksamhet. För att utvärdera olika investeringsalternativ används investeringskalkyleringar, men de bakomlig-gande antaganden som görs vid dessa kalkyler är präglade av osäkerhet då ingen kan sia om framtidens utfall. LÄS MER

 4. 4. Chefers kommunikation vid organisationsförändring är viktigt, men inte allt : en kvalitativ fallstudie om meningsskapande och osäkerhet vid Uppsala Kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theo Holmquist Wulff; Ludvig Karlin; [2020]
  Nyckelord :Förändringskommunikation; organisationsförändring; meningsskapande; medarbetares osäkerhet;

  Sammanfattning : Vår fallstudie undersöker genom kvalitativa intervjuer vilken roll förändringskommunikation vid en organisationsförändring har för medarbetares meningsskapande samt deras osäkerhet. Fem medarbetare som nyligen varit delaktiga i en organisationsförändring vid Uppsala Kommun har genererat empiriskt material i syfte att analysera de samband som beskrivs i teorin. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i rättspsykiatrisk vård : En kulturanalys av meningsskapande sammanhang

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa

  Författare :Sascha Berg; Maria Pakou; [2020]
  Nyckelord :Person-centered care; patient participation; forensic psychiatric care; forensic psychiatric nursing; cultural analysis; Personcentrerad vård; patientdelaktighet; rättspsykiatrisk vård; rättspsykiatrisk omvårdnad; kulturanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet personcentrerad har internationellt blivit vedertaget inom omvårdnadsvetenskap och används för att beskriva en vårdform där vården utgår från ett partnerskap med patienten. Engagemang, trygghet, tillit, att vara delaktig i planeringen av vården och en vårdande relation upplevs vara viktiga komponenter som främjar delaktigheten. LÄS MER