Sökning: "meningsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 562 uppsatser innehållade ordet meningsskapande.

 1. 1. SKOLFRAMGÅNG FÖR NYANLÄNDA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hennie Kesak; [2021-02-09]
  Nyckelord :framgångar; gymnasieskola; hinder; identitet; interkulturalitet; interaktionism; modersmål; nyanlända; samverkan; studiehandledning;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att upptäcka, beskriva och analysera interaktiva mönster i mellanmänskliga möten i gymnasieskolkontext som påverkar lärarnas arbetssituation och förutsättningar för att skapa undervisning som främjar nyanländas integration och framgång i det svenska skolsystemet; framgångar och hinder i skolans organisering av arbetet med nyanlända elever; nyanlända elevernas identitetsskapande och återskapande under pedagogiska aktiviteter i skolan samt dessa processers betydelse för integration i samhället.Teori:Studien utgår från ett interaktionistiskt och interkulturellt perspektiv, samt har inslag av etnometodologi och socialkonstruktionism. LÄS MER

 2. 2. När ”heltidsresan” blir norm och tar form : Översättningens betydelse för framgångsrikt förändringsarbete i offentlig organisation

  Magister-uppsats,

  Författare :Ann-Charlotte Käll; [2021]
  Nyckelord :norm; översättningsmodellen; förändringsprocess; offentlig organisation; spänningsförhållanden; organisationskultur; organisationsstruktur; meningsskapande;

  Sammanfattning : In order to meet the future recruitment challenges, public organisations in the field of care need to recruit a large proportion of staff. It can be done by introducing full-time standards into welfare. The process of change full-time as a norm is a general concept which is now to be adepted locally in public organisations throughout the country. LÄS MER

 3. 3. Låt oss framåt gå att vår framtid trygga! : En studie av sociala konfrontationer, konfliktrepertoarer och klassformering inom arbetarrörelsen i Åmål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Fjellman-Lätt; [2021]
  Nyckelord :Contentious Politics Studies; Contentious repertoires; contentious performances; political identities; class affiliation; labor market conflicts; Bergslagernas railways; Åmål; Contentious Politics Studies; arbetarrörelse; fackförening; sociala konfrontationer; konfliktrepertoarer; identiteter; Bergslagernas järnvägar; Åmål;

  Sammanfattning : 1900-talets början var en tid med olika arbetsmarknadskonflikter. Det förekom strejker, demonstrationer, kravaller och agitationsmöten. LÄS MER

 4. 4. Återanvändning i förskolan ur ett hållbarhetsperspektiv : Förskollärarens arbetssätt gällande återanvändning med fokus på källsorteringsmaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Caroline Zettergren; [2021]
  Nyckelord :Arbetssätt; Förskola; Hållbar utveckling; Källsorteringsmaterial; Återanvändning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att bidra med insikter i förskoleverksamhetens arbetssätt gällande hållbar utveckling, med fokus på återanvändning av källsorteringsmaterial. Studiens syfte undersöks genom tre frågeställningar som lyder, hur ser förskollärare på återanvändandet av källsorteringsmaterial? Hur arbetar förskollärare med återanvändning? Vilka kunskaper anser förskollärarna att barnen får med sig genom arbetet med återanvändning? Metoden som används i studien är kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Lekens betydelse för barns lärande : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattning om barns lek i förskolan sett utifrån ett lärandeperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Linnéa Granath; [2021]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; play; learning; teaching; sociocultural perspective.; Förskola; förskollärare; lek; lärande; undervisning; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka förskollärarnas uppfattning och användande av lek i relation till lärande i förskolans verksamhet. Studien ska belysa och handla om att studera lekens betydelse för barns lärande, utifrån några förskollärares perspektiv. LÄS MER