Sökning: "meningsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 773 uppsatser innehållade ordet meningsskapande.

 1. 1. Vilka meningserbjudanden upplever förskolebarn i skogsmiljö? - en deltagande observation av barns vistelse och upplevelser i skogsmiljö.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carola Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Förskolebarn; Kamratkultur; Meningserbjudanden; Skogsmiljö; Ting;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad barn upplever som meningsfullt i skogsmiljö. Studiens empiri inhämtades i skogsmiljö ur tre ostrukturerade observationer och fältanteckningar om några barns handlingar och lekar. LÄS MER

 2. 2. En magisk framtid, eller inte? : En kvalitativ intervjustudie om pedagogernas kompetenser och barns inflytande i digitaliseringen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rojda Aykut; Leyla Demir; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Digitalisering; Digitala verktyg; Kvalitativ intervjustudie; Sociokulturell teori;

  Sammanfattning : I takt med att samhället utvecklas så utvecklas även förskolläraryrket, i och med det ska barnen enligt läroplanen få en adekvat digital kompetens. Denna studie syftar till att studera vilka kunskaper och kompetenser pedagogerna i förskolan har inom digitala verktyg och synliggöra uppfattningar och inställningar pedagogerna har inom detta ämne. LÄS MER

 3. 3. Att bli påverkad av patientmöten i psykiatrivården : Sjuksköterskors upplevelse av emotionell påfrestning av patientmöten och strategier till välmående i arbets- och privatlivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elvira Evysdotter; [2020]
  Nyckelord :Psychiatric care; Nurses; Well-being; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Social support.; Psykiatrivård; Sjuksköterskor; Välmående; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Att arbeta med patienter med psykisk ohälsa kan innebära hög emotionell belastning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och påverka sjuksköterskors välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Syftet med studien är att beskriva vad den dagliga kontakten med patienter med psykisk ohälsa har för betydelse för sjuksköterskors emotionella välmående, vilka resurser som upplevs viktiga för att främja välmående på arbetsplatsen och hur privatlivet påverkar välmående på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Aisopos Pojke och Bonnier Business Media : Diskurser och meningsskapande i ljuset av kritik mot sociala medier. ”Vargen kommer” – men vem är egentligen vargen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Carl Hällströmer; [2020]
  Nyckelord :Social Media; Media studies; Internet; Media-Industry; Discourse; Ideology; Consciousness;

  Sammanfattning : This essay deals with the problem of understanding social media, what it is and furthermore what it is perceived as. In the wake of increasing criticism, from for example Amnesty, the EU and the Swedish Internetstiftelsen´s report ”The Swedes and the Internet”, this essay studies the reactions from one of the actors involved in creating the meaning of the term ”Social media”, namely the Swedish media-industry-magazines and particularly Bonnier Business Media Groups papers. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande i inledningsmontaget av Pixars Upp : En bildsemiotisk och multimodal analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Ellinor Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Semiotik; multimodalitet; animation; meningsskapande; känslor;

  Sammanfattning : Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och uppfattningen av tid har gestaltats i denna scen och vad de olika semiotiska resurserna, färg, musik, objekt och klippning har för roll i att få fram dessa känslor. LÄS MER