Sökning: "meningsutbyte"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet meningsutbyte.

 1. 1. Perspektiv på litteraturundervisning – Samtalets möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingmar Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Deliberativa samtal; Deliberative communication; Litteratursamtal; Litteraturundervisning; Samtalsgenrer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för didaktisk forskning som exemplifierar, problematiserar och vidgar förståelsen för hur boksamtal förs inom ramen för svenskämnet i skolan. Kunskapsöversikten har som mål att ge några didaktiska perspektiv på litteraturundervisningen samt ge upphov till konstruktiva reflektioner över lärarprofessionen. LÄS MER

 2. 2. Vad är egentligen marknadskommunikation? : En teorigranskande studie genom en begreppsutvecklande case study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Viktoria Svedlund; Johanna Barre; [2017]
  Nyckelord :marketing communications; interdisciplinary field; country-of-origin; meaning transfer; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; functional text analysis; marknadskommunikation; tvärvetenskapligt fält; country-of-origin; meningsutbyte; Volvo Cars; Svenska Institutet; case study; funktionell textanalys;

  Sammanfattning : Forskning inom marknadskommunikation har traditionellt varit beläget inom den företagsekonomiska disciplinen med fokus på hur företag kommunicerar med sina kunder. Men marknadskommunikation som område innefattar även andra kommunikativa processer vilka berörs inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, men som inte definieras som marknadskommunikation. LÄS MER

 3. 3. Offentlig konst i egenskap av en samhällsspegel : En studie av Carolina Falkholts konstverk Övermålning och dess uppseende i det offentliga rummet

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Offentlig konst; Carolina Falkholt; Övermålning; samhällsspegel; platsspecifik konst; konst och politik; konst och debatt; bildanalys; Erwin Panofsky;

  Sammanfattning : Konst väcker något inom oss, en känsla av förundran, eufori, förvirring eller avsky för att nämna några. Somliga upplever en stark känsla att de måste uttrycka sig antingen positivt eller negativt om konstverket, främst det senare. Kanske rent av hävdar att konstverket inte bör existera i det offentliga rummet. LÄS MER

 4. 4. Den skräddarsydda sanningen: En kvalitativ studie om den alternativa mediesajten Avpixlats strategiska kommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Isabelle Himmelstrand; Nicolas Rodriguez Bolin; [2015]
  Nyckelord :Opinionsbildning; strategisk kommunikation; alternativa medier; demokrati; tillit; andrafiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase the understanding of how the alternative media site Avpixlat strategically communicates its image of Swedish society, how this image is perceived by its readers and what implications it might have for democracy. With a dialectic approach, the communication has been examined from both sender and reader perspectives, using rhetoric- and reception analyses. LÄS MER

 5. 5. Samspelets betydelse för lärandet i den inkluderande gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mimmi Askeljung; Carina Rosen; [2015]
  Nyckelord :samspel; lärande; sociokulturell; delaktighet; kommunikation; lärare; elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva och analysera samspelets betydelse för lärandet, samt hur interaktionen mellan elever och lärare bidrar till elevernas lärande. Frågeställningarna var samspelet tar för uttryck i några exemplifierade lärandesituationer, hur samspelet mellan lärare och elev och mellan elever bidrar till lärandet och vad elevernas respektive lärarnas upplevelser av samspelets betydelse för lärandet är. LÄS MER