Sökning: "mental health problems"

Visar resultat 1 - 5 av 648 uppsatser innehållade orden mental health problems.

 1. 1. Moderns erfarenheter av vården vid postpartum depression – en systematisk kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Refthammar; Alicia Garcia Karisaar; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; depression; EPDS; erfarenheter av vård; individanpassad vård; kvinnors erfarenheter; postpartum depression; specialistsjuksköterska psykiatrisk vård; stigmatisering; systematisk kvalitativ litteraturstudie.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag definieras oftast diagnosen postpartum depression på barnhälsovårdscentralen (BVC) med hjälp av skattningsformuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). I Sverige drabbas mellan 8-15% av alla nyblivna mödrar av diagnosen. LÄS MER

 2. 2. Kompetens och fungerande samverkan skapar hållbarhet i mötet med perinatal psykisk ohälsa - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jessica Hellström-Kruséus; Lena Kaeiding; [2023]
  Nyckelord :Midwife; Experience; Thematic analysis; Mental illness; Maternal health care; Barnmorska; erfarenheter; Tematisk analys; Psykisk ohälsa; Barnmorskemottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige förekommer perinatal psykisk ohälsa hos omkring 15 procent av alla gravida och rapporteras öka i samhället. Riskfaktorer för psykisk ohälsa anges vara sociala faktorer såsom våldsutsatthet, tidigare psykisk ohälsa, bristande socialt stöd eller familjehistorik av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Vi är bara människor

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Filip Åkerström; Eric Tillgren; [2023]
  Nyckelord :Nyckelord Ambulanspersonal; PTSD; upplevelse; psykisk ohälsa; sällanhändelser; stora trauman; psykologiska trauman. Keywords Ambulance personnel; experience; mental illness; rare events; major trauma; psychological trauma.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Att ambulanspersonal ibland utsätts för särskilt psykiskt svåra uppdrag ses för många som en självklarhet, men hur ambulanspersonalens psykiska mående påverkas är inte lika känt. Syfte: Syftet är att systematiskt undersöka hur ambulanspersonal påverkas psykiskt av traumatiska sällanhändelser. LÄS MER

 4. 4. Patientens upplevelse av ett hjärtstopp : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Natali Karlsson; Viktor Galbe; [2022]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Collaboration in teams; Patient; Person-centered care; Well-being.; Hjärtstopp; Samverkan i team; Patient; Personcentrerad vård; Välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid ett hjärtstopp slutar hjärtat pumpa runt blod till kroppens olika organ, detta resulterar i att ischemi uppstår och en eventuell död. Hjärtinfarkter är den vanligaste orsaken till hjärtstopp, det kan även orsakas av andra tillstånd samt olyckor. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg och hjälpmedel inom universitetsutbildning : Hur påverkar digitaliseringen stress och psykisk ohälsa hos studenter?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Engla Olskog; Christina Åkerblom-Andersson; [2022]
  Nyckelord :Stress; digitalization; digital tools; education; universities; mental health;

  Sammanfattning : In today's use of digital services and tools in universities and other types of higher education it is easy for us to look past the consequences these can have for the students using them. The digitalization that is happening in our environment is also happening to the highest degree within education in universities. LÄS MER