Sökning: "mental ill-health"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden mental ill-health.

 1. 1. En sjukamp mot cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :André Ebbesson; Emmy Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Cancer; KASAM; fysisk aktivitet; salutogenes; förutsättningar; upplevelser;

  Sammanfattning : Utifrån statistiken från 2017 diagnostiserades cirka 61 000 individer med cancer, vilket är en ökning med 1 336 fler fall jämfört med året innan. Dessutom räknar man med att det om 20 år kommer vara 100 000 nya fall per år som diagnostiseras och att var tredje svensk kommer att få en cancersjukdom. LÄS MER

 2. 2. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 3. 3. Byggnadsrelaterad ohälsa och psykiskt lidande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Astrid Gustafsson; Sara Lahti; [2019]
  Nyckelord :Building related intolerance; BRI; SBS; stress; depression; anxiety; burnout; Byggnadsrelaterad ohälsa; BRO; SBS; stress; depression; ångest; utbrändhet;

  Sammanfattning : Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) är ett tillstånd som utgörs av en intolerans för vissa byggnader eller delar av byggnader som yttrar sig genom besvärande ospecifika symtom. I tidigare studier har psykisk ohälsa visat sig vara en riskfaktor för BRO men det finns ännu få studier som undersöker detta. LÄS MER

 4. 4. Psykosocialt arbetsmiljöarbete inom byggföretag : En jämförande studie om vad projektorganisationens struktur har för betydelse för den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sara Nguyen; Dajana Tolic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The psychosocial work environment has previously been less discussed in comparison with the physical work environment, not least in the construction industry. Previous research shows that mental ill health is something that is constantly increasing in the construction industry and that in recent years, efforts have been made to invest more in the psychosocial work environment. LÄS MER

 5. 5. ”Man av den rätta kalibern” : En kvalitativ studie om sociala konstruktioner av maskulinitet i relation till psykisk ohälsa hos unga män

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Lisa Sellert; Linnéa Chyssler; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; unga män; maskulinitet; sociala konstruktioner; normer; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har under det senaste decenniet blivit allt mer omfattande bland den svenska befolkningen, speciellt bland unga vuxna och förväntas bli den ledande folkhälsoutmaningen i Sverige och globalt år 2030 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Ett återkommande problem är att män, unga som gamla inte söker vård eller söker försent (SOU 2014:6). LÄS MER