Sökning: "mental training"

Visar resultat 21 - 25 av 384 uppsatser innehållade orden mental training.

 1. 21. Spänningsreglering och mental träning inom idrottslärarutbildningen : En kvalitativ studie vid sju lärosäten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Casper Hällström; Nils Toresson; [2022]
  Nyckelord :Tension adjustment; Mental training; Sports psychological methods; Curriculum analysis; Document analysis; Teachers education; Spänningsreglering; Mental träning; Idrottspsykologiska metoder; Läroplansanalys; Dokumentanalys; Ämneslärarutbildning;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de lärosäten i Sverige som erbjuder ämneslärarprogrammet för gymnasiet med ingång idrott och hälsa, tolkar och tillämpar det centrala innehållet spänningsreglering och mental träning från kursen idrott och hälsa 1. Genom intervjuer med utvalda representanter från lärosätena samt en genomförd dokumentanalys av relevanta dokument ämnar vi att finna svaren på följande frågeställningar: 1. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom akutsjukvården : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Bjurs; Madelene Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :emergency care; experiences; mental illnes; nurse; akutsjukvård; psykisk ohälsa; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar ständigt i världen. Unga som äldre människor drabbas och det ökade trycket inom primärvården är ett faktum. Akutsjukvården drabbas i stor uträckning då primärvården inte har resurser för att hjälpa personer med psykisk ohälsa i den omfattning som krävs. LÄS MER

 3. 23. Vårdpersonals upplevelser av samtal om döden med patienter i livets slut : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Lina Larliander; Julia Werner Sellberg; [2022]
  Nyckelord :Attitude; communication; death dying; experiences; health personnel; palliative care; Död döden; erfarenhet; kommunikation; palliativ. upplevelser; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett uttalat behov av att samtala om döden vid livets slut, hos både patienter och anhöriga. Behovet varierar i omfattning och kan innehålla så väl existentiella frågor, som praktiska göromål kring begravningen. LÄS MER

 4. 24. ‘Out of your Mind’: The Embodied Pedagogy of Social Presencing Theater for Sustainability

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för strategisk hållbar utveckling

  Författare :Emmy Pater; Lea Keim; Priska Lang; [2022]
  Nyckelord :Social Presencing Theater; Education for Sustainable Development; Contemplative Pedagogy; Embodied Learning; Sustainability Leadership; Strategic Sustainable Development;

  Sammanfattning : In order to address complex challenges and bring about transformations, change agents need to possess the necessary capacities. Contemplative pedagogies such as Social Presencing Theater (SPT) may play a crucial role in developing such capacities. LÄS MER

 5. 25. ”Svinkass fast också ganska bra“ : Mötet med suicidnära patienter prehospitalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Andrea Lindroos; [2022]
  Nyckelord :ambulance; mixed method; outpatient care; psychiatric nursing; suicide; suicidal patient; suicide risk assessement; ambulanssjukvård; mixad metod; prehospitalt; psykiatrisk omvårdnad; suicid; suicidnära patient; suicidriskbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa präglas ofta av samsjuklighet och/eller komplexa behov som försvårar bedömningar. Suicid är ett globalt folkhälsoproblem och hälso- och sjukvården skall arbeta med suicidprevention för att undvika vårdskador av såväl given som utebliven vård och omvårdnad. LÄS MER