Sökning: "mentala kartor"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden mentala kartor.

 1. 1. Smarter geovisualization tools : a user approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Frida Ulfves; [2019]
  Nyckelord :physical geography and ecosystem analysis; geography; geovisualizations; sense of place; user approach; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Geovisualization tools are continuously becoming more complex. These tools can present vivid and highly accurate representations of the real world. Simultaneously, spatial data is becoming incredibly detailed and the possibilities of interacting with the geovisualization tools are plentiful. Geovisualization tools are indeed powerful. LÄS MER

 2. 2. Mångfacetterad platstillhörighet? : Hos elever på svensk utlandsskola (exemplet Svenska Skolan Lissabon)

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emilia Fichtelius; [2018]
  Nyckelord :plats; tillhörighet; platstillhörighet; hem; utlandsskola; svenska skolan; migration; nationalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om och på vilket sätt elever på en svensk utlandsskola upplever platstillhörighet. Detta undersöktes genom semistrukturerade intervjuer med en elev per årskurs, i förskoleklass till årskurs 6. LÄS MER

 3. 3. Ursäkta, var ligger hissen? : En studie om orientering på sjukhus.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Lord Lisa; [2018]
  Nyckelord :Orienterbarhet; mentala kartor; wayfinding; verbal vägledning; informationsdesign; rumslig gestaltning; sjukhus.;

  Sammanfattning : The underlying problem to this work is the lack of orientation possibilities at Mälardalens Hospital in Eskilstuna. The hospital has a complex floor plan and the premises have a low degree of differentiation. The purpose of this study is to find out what general aspects can contribute to increased understanding of the building. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers kognitiva världsbild : En kvalitativ studie som synliggör gymnasieelevers kognitiva världskarta utifrån rådande eller historiska konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Petter Ernberg; [2016]
  Nyckelord :Mental karta; Abstrakt tänkande; Miljö; Konflikt; Geografi; Orientera;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur global en gymnasieelevs mentala karta är utifrån rådande eller historiska konflikter runt om i världen. Syftet är också att undersöka om det finns mönster mellan respondenternas mentala kartor som synliggör kunskap eller brist på kunskap inom specifika områden i världen. LÄS MER

 5. 5. Barn, platsen och uttrycket! -En studie som ökar förståelsen för analys av barns uttryck av den upplevda platsen för användning i stadsplaneringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Fredrik Fabó; Joakim Larsson; [2015-08-20]
  Nyckelord :Städer; hållbarhet; barn; stadsplanering;

  Sammanfattning : Städer ska växa och det finns ett ökat fokus på hållbarhet samt att staden ska vara en plats föralla. Medborgarna får mer utrymme i planeringen vilket öppnar för att barn också ska varamed i planeringen. Barn tillfrågas genom olika metoder, de uttrycker sig och detta analyserasför att sedan användas. LÄS MER