Sökning: "mentalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet mentalisering.

 1. 1. Man är inte den viktigaste personen i det här, utan det är våldsutövaren själv : Socialarbetares komplexa arbete med våldsutövare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Reham Zuhair Abdulahad Aal-Hana Faro; Linus Lindstedt; [2024]
  Nyckelord :social work; perpetrator; intimate partner violence; social workers intervention program; risk factors; stigma; socialt arbete; våldsutövare; våld i nära relation; socialarbetarens behandlingsarbete; riskfaktorer; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse för socialarbetares arbete med våldsutövare samt hur de beskriver och bemöter våldsutövare som målgrupp. Studien utgår från en kvalitativ inriktning där semistrukturerade intervjuer genomfördes för att kunna besvara forskningens syfte. LÄS MER

 2. 2. Mind-mindedness hos mammor som har upplevt våld i en parrelation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Lennéer; [2023-11-28]
  Nyckelord :Mind-mindedness; mentalisering; psykisk hälsa- och ohälsa; traumatisering; omvårdnadspersoner; våldsutsatt; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka våldsutsatta mammor som deltog i en intervention på Utväg Skaraborg, om det skedde någon förändring över tid i deras psykiska hälsa- och ohälsa samt traumatisk påverkan. Syftet var också att undersöka om det skedde någon förändring med utgångspunkt från mentalisering samt att undersöka sambandet mellan traumatisk påverkan och mentalisering. LÄS MER

 3. 3. Neural correlates of pragmatic processing in adolescents

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Christoffer Forbes Schieche; [2023]
  Nyckelord :Adolescence; cognitive control functions; fMRI; pragmatics; theory of mind; fMRI; kognitiv kontroll; mentalisering; pragmatik; tonåringar;

  Sammanfattning : Understanding indirect speech, i.e., when an utterance does not match the intended meaning, is one of many pragmatic abilities at play in conversation. While the development of pragmatic abilities starts early, they continually develop throughout adolescence although this period is understudied. LÄS MER

 4. 4. En känsla av sammanhang för ökad existentiell hälsa : En kvalitativ studie om en kommuns förutsättningar att skapa en meningsfull livsmiljö för sina medborgare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Pröjtz-Ålund; [2023]
  Nyckelord :Existentiell hälsa; mentalisering; KASAM; Theory of mind; kognitiv fluiditet; kommunala verksamheter; kognitiv förmåga; parakosmos; imaginära världar; bibliotek; integration;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att genom semistrukturerade intervjuer samt deltagarobservationer undersöka vad Nyköpings kommun gör för att främja sina invånares existentiella hälsa utifrån WHO:s definition av vad som är betydelsefullt för en hållbar livsmiljö. Den existentiella hälsodimensionens betydelse är något som oftare uppmärksammas i internationella vetenskapliga studier och då främst genom tre aspekter; fysisk, psykisk och social hälsa. LÄS MER

 5. 5. Smärta i relation : Behandlares upplevelser av relationella mönster hos de som sökt samtalsbehandling för vulvasmärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Ammouri; [2023]
  Nyckelord :Psykoterapi; mentalisering; anknytning; Vulvasmärta; Vulvodyni; vestibulodyni; kronisk smärta;

  Sammanfattning : Studien avsåg undersöka psykoterapeuters upplevelse av interpersonella mönster hos personer som sökt samtalsbehandling för vulvasmärta.  ... LÄS MER