Sökning: "mentalization theory"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden mentalization theory.

 1. 1. ”Jag fick inte utnyttja min potential eller liksom växa känslomässigt” – berättelser om att växa upp med en förälder med borderline

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Skog; [2022]
  Nyckelord :Borderline; emotionally unstable personality disorder; children of parents with borderline; attachment; mentalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to find out how adult children describe their experiences of growing up with a parent with symptoms of borderline personality disorder and how the parent's illness has affected their current life. I have used a qualitative method and conducted four semi-structured interviews with respondents whose parents had symptoms of the diagnosis borderline personality disorder during their childhood. LÄS MER

 2. 2. Legitimerade psykoterapeuters perspektiv på den avslutande processen i psykodynamisk psykoterapi med unga vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Johansson Marie; [2021]
  Nyckelord :Psychotherapy endings; Termination; Psychodynamic psychotherapy; Young adults; Psykoterapi avslut; Avslut; Psykodynamisk psykoterapi; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Inledning: Avslut kan väcka olika känslor. Unga vuxna ska lämna barndomen och tonårstiden för att starta sitt eget vuxenliv. Psykisk ohälsa har ökat bland unga, en del söker psykoterapi, men många hoppar av. LÄS MER

 3. 3. Unika barn, unika möjligheter för delaktighet : En kvalitativ studie om socialsekreterares syn på barns delaktighet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Paulina Karlsson; Emelie Turegård; [2021]
  Nyckelord :Socialsekreterare; barnkonventionen; barnutredningar; delaktighet; aktörskap; Socialworker; Children’s Rights Convention; child investigations; participation and agency;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med delaktighet i barnutredningar, syftet besvaras utifrån två frågeställningar: Hur arbetar socialsekreterare för att göra barn delaktiga i sina utredningar och vad uttrycker socialsekreterare för förbättringsområden inom barns delaktighet? Enligt socialtjänstlagen och barnkonventionen har alla barn rätt till delaktighet i alla de frågor som rör dem men i tidigare forskning framgår det att barns rätt till delaktighet inte alltid uppfylls. Studien är genomfört med kvalitativ metod där sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med socialsekreterare som arbetar med utredning av barn och unga. LÄS MER

 4. 4. LIVET SOM VUXEN - MASKROSBARN UPPVÄXTVILLKORENS PÅVERKAN PÅ VAL AV YRKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Veronica Wingren Ahlström; [2019]
  Nyckelord :Attachment; Dandelion children; Relationships; Growing up conditions; Career choices.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som barn växa upp i en dysfunktionell familj i nära relation till förälder/föräldrar med psykisk ohälsa påverkar barnet både under uppväxten men även senare i livet. Anknytningen och de system som finns runt barnet kommer ha en avgörande betydelse för barnets förmåga att socialisera, mentalisera och för att bygga upp en resiliens. LÄS MER

 5. 5. Metaforer som meningsbärare i psykodynamisk psykoterapi. En kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Eva Blomquist; [2018]
  Nyckelord :Metafor; meningsbärare; allians; mentalisering; anknytning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Metaforer är ett viktigt inslag i det psykoterapeutiska samtalet och en språklig och mellanmänsklig egenhet som är av stor betydelse för det psykoterapeutiska arbetet. Syftet med denna studie är att undersöka hur psykoterapeuter förstår och använder metaforer som ett verktyg i sitt dagliga arbete. LÄS MER