Sökning: "mentorskap i grundskolan"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden mentorskap i grundskolan.

 1. 1. Särskilt begåvade elever i matematikklassrummet : Hur kan lärare upptäcka, stimulera och utmana särskilt begåvade elever i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Kim Gruvstad; Ebba Remes; [2018]
  Nyckelord :Primary school; giftedness; gifted students; math; mathematics; identification; characteristics; work methods; enrichment; acceleration; grouping; mentoring; Grundskolan; lågstadiet; särbegåvning; särskild begåvning; matematik; identifiering; karaktärsdrag; arbetssätt; berikning; acceleration; gruppering; mentorskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att ta reda på hur lärare upptäcker särskilt begåvade elever i ämnet matematik samt hur de stöttar och stimulerar dessa elever på bästa sätt. Syftet är också att göra lärare och pedagoger uppmärksamma på de särskilt begåvade elevernas uttryckssätt och behov. LÄS MER

 2. 2. Elever med problematisk frånvaro : - En innehållsanalys av pedagogiska utredningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Annica Löf; [2018]
  Nyckelord :Elever med problematisk frånvaro; särskilt stöd; pedagogisk utredning; specialpedagogiska;

  Sammanfattning : Denna studie kretsar kring elever med problematisk frånvaro. Syftet med studien är att bidra med en ökad kunskap om elever med problematisk frånvaro genom att granska och analysera pedagogiska utredningar. Studiens empiri består av 12 pedagogiska utredningar gjorda på elever med problematisk frånvaro i grundskolan. LÄS MER

 3. 3. Mentorskap i grundskolan : Två mentorers och två adepters erfarenheter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Sandra Jansson; Jeanette Dahlqvist; [2007]
  Nyckelord :handledning; läs- och skrivinlärning; mentor; mentorskap; nya lärare;

  Sammanfattning : Dahlqvist, Jeanette & Jansson, Sandra (2007): Mentorskap i grundskolan. Två mentorers och två adepters erfarenheter. Examensarbete i didaktik. Lärarprogrammet. LÄS MER

 4. 4. Lärares första år i yrket : The first year as a teacher

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap; Mälardalens högskola/Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Maria Arvidsson; Eva Österholm; [2007]
  Nyckelord :Nyexaminerad; mentorskap; stöd; samarbete;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie av hur nyexaminerade lärare uppfattar den första tiden i yrket. Vi har valt att undersöka vilka upplevelser lärare har, hur behovet av stöd har tillgodosetts, hur samarbetet med kollegor/arbetslag fungerat och slutligen vilka orsaker de intervjuade lärarna ser som skäl för att lämna yrket. LÄS MER

 5. 5. Mentorskap i grundskolan : - ett sätt att utveckla verksamheten i riktning mot uppdragen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Katarina Holmsten; [2007]
  Nyckelord :mentorskap i grundskolan; att nå de pedagogiska och sociala uppdragen;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida mentorskap kan vara ett sätt för skolan att förbättra sin verksamhet i riktning mot uppdraget vad avser elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Vidare syftar den till att undersöka hur skolledningen kan främja detta arbetssätt genom skolans organisation och påverkan av lärarnas förståelse och arbetsmönster. LÄS MER