Sökning: "menymodell"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet menymodell.

  1. 1. För- och nackdelar med olika menymodeller på kommunala webbplatser. : Användartester och kartläggning av användbarheten på kommunsidor i Dalarnas län.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

    Författare :Linn Nyrén; [2020]
    Nyckelord :community websites; menu models; web navigation; kommunsidor; menymodell; webbnavigation;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att finna för- och nackdelar med olika menymodeller och hur de bör se ut för att fungera optimalt på hemsidor för kommuner i Dalarnas län. Resultatet togs fram med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer och användartester. LÄS MER