Sökning: "mer än bara mamma"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden mer än bara mamma.

 1. 1. Jämställt, inte alltid för barnens bästa? : En kritisk diskursanalys om hur föreställningar kring mammaroller och papparoller påverkar utfallet i vårdnadstvister.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Milla Hanseblad; Jennie Rehbinder; [2019]
  Nyckelord :Sole Custody; Parenting; Care Abilities; Gender Roles; Ensam vårdnad; Föräldraskap; Könsroller; Föräldraomsorg;

  Sammanfattning : Statistiken och mäns upplevelser av vårdnadstvister antyder att mammor har flera fördelar i de vårdnadstvister som leder fram till ensam vårdnad. I vår studie genomför vi en kritisk diskursanalys av de domar som har lett fram till ensam vårdnad i Stockholms tingsrätt under år 2018. LÄS MER

 2. 2. Mödrars erfarenhet av amning och stöd i glesbygd

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Caroline Harnesk; Hanna Persson; [2015]
  Nyckelord :Mödrar; amning; stöd; glesbygd; BVC;

  Sammanfattning : Syfte. Att undersöka mödrars erfarenheter av amning och stöd i glesbygd.Bakgrund. Att bli mamma är en omvälvande upplevelse, det finns ofta en föreställd bild över hur moderskapet och amningen ska vara. LÄS MER

 3. 3. Mammans betydelse : effekter av tidig maternell separation hos däggdjur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sara Larsson; [2015]
  Nyckelord :moder-unge relation; mamma; däggdjur; avvänjning; separation; stereotypi; mother-young relationship; mother; mammal; weaning; deprivation; separation; stereotypic behaviour;

  Sammanfattning : Däggdjur diar sina ungar under den första tiden efter förlossningen men hos många arter består moderskapet av mer än att bara erbjuda mat. Många däggdjur som hålls i fångenskap har separerats från sina mödrar långt tidigare än vad som sker i naturen och separationen sker ofta abrupt utan möjlighet för ungarna att successivt vänja sig vid de nya förutsättningarna som separationen innebär. LÄS MER

 4. 4. Att vara nybliven mamma! : Kvinnors erfarenheter av amningsråd och amningsstöd i vårdkedjan relaterat till om de är förstföderskor eller omföderskor : En retrospektiv enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sophie Hjort; Carin Linderborn; [2005]
  Nyckelord :Breastfeeding; support; Sweden; parents; information;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och jämföra kvinnornas upplevelse och erfarenhet av amningsrådgivning och amningsstöd genom vårdkedjan relaterat till paritet, det vill säga omföderskor och förstföderskor. Studien genomfördes som en retrospektiv tvärsnittsstudie med en kvantitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Heder och Samvete-det svenska rättsystemets hantering av hedersmord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Westerberg; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år mördas tusentals kvinnor och flickor världen över i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportörer om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar rör det sig om runt 5000 kvinnor per år som dödas av sina manliga släktingar för att återupprätta familjens heder. LÄS MER