Sökning: "mesakalk"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet mesakalk.

 1. 1. Mesakalk – ett miljövänligt material eller skadligt avfall?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Andreas Bergström; [2016]
  Nyckelord :Mesa; miljölagstiftning; direktiv; lagstiftning; ansvarsfördelning; avfallshantering;

  Sammanfattning : Sweden is experiencing major problems with the management of waste from nearly every industry within the country. There is I big waste of waste materials which are placed in landfill when they have potential of being reused. Landfills usually leach contaminated water leading to the contamination of soils and watercourses. LÄS MER

 2. 2. Geokemisk undersökning vid Rävlidmyrgruvan, Västerbottens län : provtagning, analys och förslag till åtgärder

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Soil Sciences

  Författare :Sara Frandsen; [2007]
  Nyckelord :Acid Mine Drainage AMD ; sulfatreducerande bakterier SRB ; sulfidmineral; dagbrottssjö;

  Sammanfattning : The mining industry, in terms of ore excavation and metal production, is and has been important to the Swedish economy. In connection with the ore excavation process, large amounts of partly sulphidic waste are produced. LÄS MER

 3. 3. Kemisk stabilisering av gruvavfall från Ljusnarsbergsfältet med mesakalk och avloppsslam : Chemical stabilization of mine waste with sewage sludge and calcium carbonate residues

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linda Höckert; [2007]
  Nyckelord :gruvavfall; sulfidmalm; pyrit; oxidation; kolonntest; skaktest; utlakning; stabilisering; mesakalk; efterbehandling;

  Sammanfattning : Chemical stabilization of mine waste from Ljusnarsbergsfältet with sewage sludge and calcium carbonate residuesMine waste from Ljusnarsbergsfältet in Kopparberg, Sweden, is considered to constitute a great risk for human health and the surrounding environment. Some of the waste rock consists of sulphide minerals. LÄS MER

 4. 4. Kemisk stabilisering av gruvavfall från Ljusnarsbergsfältet med mesakalk och avloppsslam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linda Höckert; [2007]
  Nyckelord :mine waste; sulphide mineral; pyrite; oxidation; column test; batch test; stabilization; sewage sludge; treatment methods;

  Sammanfattning : Mine waste from Ljusnarsbergsfältet in Kopparberg, Sweden, is considered to constitute a great risk for human health and the surrounding environment. Some of the waste rock consists of sulphide minerals. LÄS MER