Sökning: "mestringsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet mestringsstrategier.

 1. 1. Barnevern og beslutninger, stress og mestring : En komparativ studie av barnevernsarbeid i en dansk og en norskkommune

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Arve Lerum; [2011]
  Nyckelord :Child Protection; Decision Making; Stressors; Coping Strategies; barnevern; beslutninger; stress; mestring;

  Sammanfattning : Studiens formål: Hensikten med studien var å sammenligne hvordan barneverntjenesten i en dansk og en norsk kommune arbeider når det gjelder å ta beslutninger, hvilke stressfaktorer som forekommer og hvilke mestringsstrategier som benyttes.Metode: Det ble holdt to fokusgruppeintervjuver, et i den danske kommunen og et i den norske. LÄS MER

 2. 2. Seksuel orienteringsdiskrimination i Danmark : et studie af seks homoseksuelle mænds oplevelser og erfaringer i det danske forsvar

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Hans Henrik Erland Hansen; [2009]
  Nyckelord :Grounded Theory; Heterosexism; Human Rights; LGBT Public Health; Sexual Orientation Discrimination; Working Environment; arbejdsmiljø; HBT kompetence; menneskerettigheder; folkesund hed; ground ed theory; seksuel orienterings diskrimination;

  Sammanfattning : Formål: Formålet med denne undersøgelse er at få viden om, og belyse fænomenet seksuel orienterings diskrimination (SOD), og få indsigt i hvordan homoseksuelle mænd, på en mandsdomineret arbejdsplads som det danske Forsvar, oplever SOD og hvilken betydning det har for dem. Desuden er hensigten at få viden om og indsigt i hvordan problematikker vedrørende SOD på en mandsdomineret arbejdsplads, som Forsvaret i Danmark kan imødegås og håndteres. LÄS MER

 3. 3. Kvinnelige ledere av omsorgstjenestene. : En kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Anne Lise Nessæther; [2007]
  Nyckelord :Flat Organizational Structure; Caring Services; Female Management; Strategies for Mastering; flat organisasjonsstruktur; omsorgstjenester; kvinnelig ledelse; mestringsstrategier;

  Sammanfattning : Det har skjedd store omstillinger og moderniseringer i norsk offentlig sektor. Mange norske kommuner har innført flat organisasjonsstruktur med to mydighetsnivåer. Desentralisering av ansvar til utførernivå, myndiggjøring og sterk ledelse er sentrale trekk. LÄS MER

 4. 4. Høgskolen som lokalsamfunn - Mangfoldet i et krevende skolesystem : Hva var avgjørende for gjennomføringen av et tre-årig høgskolestudium for studenter med bistandskrevende livsproblemer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Helene Tornsberg; Nita Ørmen; [2007]
  Nyckelord :Myndiggjøring; resiliens; mestring; nettverk; relasjoner.;

  Sammanfattning : Hensikten med undersøkelsen er å synliggjøre hvilke utfordringer høgskolesystemet står overfor med tanke på mangfoldet i studentmassen og Kvalitetsreformens krav.Studentmassen utgjør et mangfold bestående av mennesker med ulik bakgrunn, kjønn, kultur, språk og ulike livsproblemer. LÄS MER

 5. 5. Eksternaliserende samtaler : et narrativt perspektiv på undersøkelsessaker i barnevernet.

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Frode Kavli; [2006]
  Nyckelord :Child Protection Services; Externalised Conversations; Narrative Approach; barnevern; eksternalisende samtaler; narrativ forskning;

  Sammanfattning : Studien tar utgangspunkt i et metodeutviklingsprosjekt ved et barnevernkontor i Oslo, kalt ”DuKanJo” – et forsøk på å anvende eksternaliserende samtaler som en form for empowermentstrategi allerede i undersøkelsesfasen i en barnevernsak. I alt fire familier ble invitert til å delta i såkalte ettersamtaler – en form for evaluering av et empowermentprosjekt – samtaler som også utgjorde de primære forskningsdata i studien. LÄS MER