Sökning: "mesud babovic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden mesud babovic.

  1. 1. Val av avskrivningsmetod & införande av komponent-avskrivningar K3 : En studie på kommunala energibolag

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Mesud Babovic; Alexander Berglund; [2014]
    Nyckelord :Depreciation; Component depreciation; Institutional theory; Accounting choice; Accounting change; Burns Scapens Framework; Avskrivningar; komponentavskrivningar; institutionell teori; redovisningsval; redovisningsförändring; Burns Scapens ramverk;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur kommunala energibolag resonerar vid val av avskrivningsmetod samt hur kommunala energibolag har förberett sig inför införandet och hur de förhåller sig till implementeringen av komponentavskrivningar. Teorier: De teorier som använts i uppsatsen finner vi vara relevanta och applicerbara utifrån studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER